Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gewijzigd

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is gewijzigd, de ondergrens van 35 m2 voor het verkrijgen van een subsidie is komen te vervallen. Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden.

Regeling

De subsidieregeling richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden en is sinds 2016 beschikbaar. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient.

Looptijd en indienen

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen 13 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Dakbeschot, wanden of losliggend materiaal komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidiebudget

Voor 2017 is een budget van €15 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Wat nog meer nodig?

Om het asbest te slopen en afvoeren heeft u ook toestemming van de gemeente nodig. In de meeste gevallen zal kunnen worden volstaan met een sloopmelding. Een sloopmelding kan via de website www.omgevingsloket.nlExterne link, zelfde venster worden ingediend. Dit kan ook door het bedrijf dat het asbest voor u verwijderd worden gedaan. De sloopmelding zelf is kosteloos. Nadat de melding door de gemeente is ontvangen en goedgekeurd ontvangt de aanvrager een brief met voorwaarden.

Meer informatie?

Meer informatie over deze subsidieregeling, het indienen van een aanvraag om subsidie en de voorwaarden kunt u vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdakenExterne link, zelfde venster. Voor meer informatie over het doen van een sloopmelding of het verwijderen van asbest kunt u kijken op de informatiepagina over slopen of de asbest informatiepagina. Voor een overzicht van gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven kunt u terecht op de website www.ascert.nlExterne link, zelfde venster. Meer informatie van de rijksoverheid over asbest, het herkennen van asbest en het verbod op asbestdaken vindt u op www.rijksoverheid.nlExterne link, zelfde venster en op www.infomil.nlExterne link, zelfde venster. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 0594 – 64 13 33 of via de e-mail gemeente@marum.nlStuur een e-mail.

Top