Subsidie bewonersinitiatieven gemeente Marum

Met deze subsidie willen we lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid in de breedste zin ondersteunen en stimuleren. Wij zijn van mening dat initiatieven die vanuit de inwoners zelf komen, bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en buurten.

Doel van de subsidie

Stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven in de Gemeente Marum die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan de dromen vanuit de brommerronde.

Beschikbaar bedrag

Er is een totaalbedrag van € 175.000 beschikbaar tot 31 december 2018. Dit bedrag wordt in twee delen gesplitst. In het eerste deel in december 2017 is € 65.000 toegekend aan verschillende projecten in de gemeente Marum. In het tweede deel is €110.000 beschikbaar. Initiatieven kunnen tot 1 juni 2018 ingediend worden.

Wie kan aanvragen indienen?

De subsidie is bedoeld voor (groepen) inwoners van de gemeente Marum. Dit hoeft niet perse een rechtspersoon te zijn (in de zin van een stichting of vereniging) als maar duidelijk is dat het initiatief een aantoonbaar draagvlak heeft onder de inwoners van het dorp of de buurt. Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen beroep op de subsidie doen.

Aanvragen en besluitvorming

Aanvragen kunnen via e-mail of schriftelijk ingediend worden bij de gemeente Marum t.a.v. het college van burgemeester en wethouders.

We verwachten een projectplan, begroting en dekkingsvoorstel van de begroting als bijlagen bij de subsidieaanvraag.

Het college van burgemeester en wethouders besluiten over de ingediende aanvragen.

Vragen

Voor vragen over deze subsidie kunt u terecht bij Dieuwke Visser, aanjager dorpsverbindend werken van de gemeente Marum via d.visser@marum.nlEmail, 0594-64 13 33 of 06-15 24 77 36.

Voor deze subsidie is de Algemene subsidieverordening 2012 van de gemeente Marum van kracht.

Top