Meerkostenregeling Leek en Marum

Evenals vorig jaar kunnen inwoners van de gemeenten Leek en Marum die als gevolg van hun ziekte en/of handicap meerkosten hebben een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling.

Deze regeling is bestemd voor inwoners met een laag inkomen en een laag vermogen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de ISD Noordenkwartier. De tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar. U kunt de regeling aanvragen in de periode vanaf 1 oktober 2018 tot 1 februari 2019. In verband met de herindeling adviseren wij u de aanvraag in te dienen voor 1 januari.

Van inwoners die onder de regeling vallen wordt aangenomen dat zij meerkosten als gevolg van hun beperking of ziekte hebben. Dat hoeft dus niet te worden aangetoond.

Voorwaarden

In ieder geval wordt aan de voorwaarde voldaan als sprake is van:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering 80-100%;
  • een geldige indicatie op grond van de Wet langdurige zorg;
  • periodiek een bijdrage aan het CAK moet worden betaald;
  • een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo;
  • een verstandelijke beperking;
  • langdurige behandeling vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg.

Indien u vorig jaar in aanmerking bent gekomen voor de meerkostenregeling en uw omstandigheden niet gewijzigd zijn dan hoeft u de tegemoetkoming niet opnieuw aan te vragen! U krijgt deze dan automatisch toegekend voor 1 december a.s.

Meer informatie over de regeling vindt u op: www.noordenkwartier.nl/meerkostenregeling.

Top