Inspraakmogelijkheid Woonzorgvisie Westerkwartier

Dit item is verlopen op 02-11-2018.
Mevrouw bij boom

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum heeft ingestemd met de Woonzorgvisie Westerkwartier. De visie is nu vrijgegeven voor inspraak.

Door de vergrijzing, wijziging in wetgeving en doordat overheidstaken naar de gemeenten zijn gegaan, verandert de wijze van het aanbieden van zorg en (geschikte) huisvesting. De vraag is dan ook hoe de zorgvraag zich in het Westerkwartier de komende jaren gaat ontwikkelen en in hoeverre er voldoende en geschikte woningen zijn. Om dit in beeld te brengen heeft bureau KAW uit Groningen de woonzorgopgave voor de komende jaren onderzocht. Ter voorbereiding op de woonzorgvisie zijn bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, patiëntenverenigingen, huurdersverenigingen, Wmo adviesraad en dorpsbelangen. Tijdens de bijeenkomsten is gesproken over wat er in 2030 nodig is om een inwoner met een zorg- of begeleidingsvraag zo goed en zelfstandig mogelijk te laten wonen. De bevindingen zijn vertaald in de Woonzorgvisie Westerkwartier, waarin de gewenste situatie wordt beschreven, passend past bij de trends, het doorzetten van het huidige beleid en de wensen van bewoners. Er zijn verschillende scenario's om de woonzorgopgave in te vullen.

Inspraak

Voordat het college de Woonzorgvisie Westerkwartier ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbiedt, kunnen ingezetenen en belanghebbenden op grond van de inspraakverordening schriftelijk of mondeling hun zienswijzen naar voren brengen. De Woonzorgvisie ligt ter inzage in het gemeentehuis (tijdens openingstijden) en is te downloaden via deze pagina.

Dit kan in de inspraakperiode, die loopt van 12 oktober tot en met 1 november 2018. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, postbus 2, 9363 ZG te Marum of via gemeente@marum.nlEmail onder vermelding van: inspraakreactie Woonzorgvisie Westerkwartier.

Het college van burgemeester en wethouders bundelt de inspraakreacties en laat insprekers weten wat er met hun reactie is gebeurd. Mede op basis van de inspraakreacties wordt de definitieve Woonzorgvisie Westerkwartier, met scenario's, ter vaststelling aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier.

Top