Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

Leerlingenprognoses

De leerlingenaantallen in het Westerkwartier blijven teruglopen als gevolg van  krimp en ontgroening. Voor de schoolbesturen in het basis en voortgezet onderwijs is dit één van de grootste uitdagingen van de  komende decennia. Sinds 2010 zijn ruim 20% van de basisscholen opgeheven, vaak in de vorm van een fusie. Op basis van de leerlingenprognoses zal het vormen van meer samenwerkingsscholen nodig zijn.

Het voortgezet onderwijs krijgt binnen afzienbare tijd eveneens door demografische oorzaken met teruglopende leerlingenaantallen te maken. Een aantal scholen bereikt momenteel een leerlingenpiek.

Ontwikkelingen

In het RIHP zijn ook regionale en landelijke ontwikkelingen beschreven zoals de gemeentelijke herindeling, de nieuwkomers, het gepersonaliseerd leren, de ontwikkeling naar integrale kindcentra, het wetsvoorstel samenwerkingsscholen, een nieuw bekostigingsstelsel, duurzaamheid en hoe om te gaan met renovatie.

Prioriteiten 

De prioriteiten voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie komen Westerkwartierbreed aan bod. In de gemeente Leek staat nieuwbouw van een brede school in Oostindië in de planning en is er aandacht voor de ontwikkelingen van een onderwijscampus bij rsg de Borgen. In de gemeente Marum wordt onderzoek gedaan naar een centrumontwikkeling als mogelijke huisvestingsoplossing voor De Springplank en De Bron. In Zuidhorn zijn na de bouw van de brede school in Oostergast nog diverse kleinere ontwikkelingen gaande. Bij de gemeente Grootegast worden geen knelpunten in de onderwijshuisvesting verwacht.

De colleges bieden de definitieve versie van het RIHP 2017-2020 ter vaststelling aan de gemeenteraden aan. 

Top