Nieuws

 • Militaire oefening van 10 tot en met 14 december

  In de periode van 10 tot en met 14 december 2018 staat er een militaire oefening gepland. De oefening wordt gehouden in de provincies Groningen en Drenthe en een groot deel van Friesland.

 • Informatieavond Integraal Kind Centrum op 26 november

  Op maandag 26 november organiseert de gemeente Marum een informatieavond over de realisatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Marum. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen sinds de eerste bijeenkomst op 11 juli. Daarnaast wordt ingegaan op de afwegingen om te komen tot de definitieve locatiekeuze. Inwoners zijn van harte welkom deze informatieavond bij te wonen.

 • Verkiezingsborden onterecht weggehaald in gemeente Marum

  Op maandag 12 november zijn ten onrechte verkiezingsborden weggehaald door de gemeente Marum. Deze borden waren geplaatst op locaties waar normaal gesproken geen borden mogen hangen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Westerkwartier is een uitzondering gemaakt. Omdat de huidige gemeenten een verschillend beleid hebben, is gekozen het vrijere beleid van gemeente Leek toe te passen. Burgemeester Henk Kosmeijer heeft zijn excuses aangeboden aan de betrokken partijen. De borden worden door de gemeente teruggeplaatst.

 • Gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier opgeheven

  Per 1 januari 2019 houden de gemeenschappelijke regelingen ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Noordenkwartier en Novatec op te bestaan. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gaan dan op in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Vanaf dat moment neemt de gemeente Noor-denveld geen diensten meer af voor de ISD en vallen er werkplekken bij Novatec weg. Hierdoor ont-staat een nieuwe situatie.

 • Burgemeester Kosmeijer heeft Koninklijke onderscheiding uitgereikt

  Op vrijdag 2 november 2018 reikte burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer H.P. Rotgers uit Nuis. Voor zijn functioneren bij de vrijwillige brandweer gedurende ruim 23 jaar werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Kom naar plein Westerkwartier-Noordenveld tijdens Promotiedagen

  Ondernemend Westerkwartier en Noordenveld presenteren zich ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen op 6 en 7 november in de Martiniplaza in Groningen. Het plein Westerkwartier-Noordenveld is al jaren een vast ontmoetingspunt op de beursvloer in de Borgmanhal.  Dit jaar staan er dertig  bedrijven uit de regio op het sfeervolle horecaplein.

 • Geef uw mening over de website van de nieuwe gemeente Westerkwartier

  Vanaf 1 januari 2019 is de gemeente Westerkwartier een feit. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van Winsum gaan dan op in één gemeente. Er wordt nu al hard gewerkt aan de website van de nieuwe gemeente. Op 31 oktober is een proefversieExterne link, zelfde venster online gezet.

 • Online stemhulp voor verkiezingen Westerkwartier

  Kiezers in het Westerkwartier kunnen online stemhulp krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners mogen op 21 november 2018 naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van Winsum samen.

 • Expositie in gemeentehuis Marum

  De schilderijen die u in het gemeentehuis ziet hangen zijn van teken- en schildergroep Contrast. Deze groep bestaat momenteel uit negen leden die in de periode van september t/m maart om de 14 dagen bij elkaar komt en begeleid wordt door Annie Klasen, hun docent.

 • Takkenroute

  De takkenroute wordt gereden op maandag 12, donderdag 15 en vrijdag 16 november. moet het snoeiafval gebundeld aanbieden met een maximale lengte van 1 meter en een maximaal gewicht van 25 kg per bundel (max. 1 m3).

 • Wegstremming Raadhuisstraat Marum

  In verband met straatwerkzaamheden zal vanaf maandag 29 oktober tot en met vrijdag 16 november de kruising Raadhuisstraat met de Grote Hoorn (nieuwe bypass) afgesloten zijn voor alle verkeer.

 • Bladbakken in de gemeente

  Deze week worden de bladbakken in de gemeente geplaatst. De bladeren op uw erf die van gemeentelijke bomen vallen, kunt u deponeren in deze bakken. De bladbakken staan op dezelfde plekken als vorig jaar. Hieronder vindt u een overzicht:

 • Centraal verkiezingsborden plakken in het Westerkwartier

  Zaterdag 20 oktober gaan de negen politieke partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, gezamenlijk verkiezingsposters plakken. Op de gemeentewerven van de vier Westerkwartiergemeenten liggen de bekende verkiezingsborden klaar. De vertegenwoordigers van de politieke partijen kunnen op de werven aan de slag met behangplaksel en kwast om hun eigen posters op de verkiezingsborden te plakken.

 • ‘Sociaal Werk De Schans’ nieuwe welzijnsorganisatie Westerkwartier

  De nieuwe welzijnsorganisatie van het Westerkwartier heet ‘Sociaal Werk De Schans’. Burgemeester en portefeuillehouder Henk Kosmeijer onthulde vandaag de naam in de Kruisweg in Marum samen met directeur-bestuurder Johan Brongers en kwartiermaker Joep Schuringa van de Tintengroep, waar Sociaal Werk De Schans onderdeel van is. Na de onthulling tekenden ze gezamenlijk de overeenkomst.

 • Uitbreidingsplan Marum Alberdaheerd II

  Ten zuidoosten van Marum wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld, met een omvang van maximaal 50 woningen (type vrijstaand en halfvrijstaand). De kavels zijn minimaal 400m2 groot.

 • Centraal stembureau stelt kandidatenlijsten en nummervolgorde vast

  Op 12 oktober 2018 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting besloten over de nummering en geldigheid van de kandidatenlijsten van de partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van het Westerkwartier. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal staan de geldig verklaarde kandidatenlijsten.

 • Informatieavond planontwikkeling Synwood-locatie te Marum

  Op woensdag 31 oktober wordt een informatieavond georganiseerd over het nieuwbouwplan locatie Synwood. Tijdens deze avond, die voorafgaat aan de bestemmingsplanprocedure met inspraakmogelijkheden, wordt ingegaan op de invulling van het plan.

 • Gemeenten ondertekenen Regenboogconvenant

  Burgemeesters en wethouders van alle 20 Groninger gemeenten hebben vanmiddag het Regenboogconvenant ondertekend. Dit gebeurde in het provinciehuis tijdens het regenboogsymposium dat provincie en COC Groningen en Drenthe organiseerden, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt Groningen. Doel van het convenant is de gemeenten stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen), zodat iedereen zichzelf kan zijn. Het regenboogconvenant is opgesteld naar aanleiding van een motie die is aangenomen door Provinciale Staten.

 • Gemeenten Westerkwartier gaan (privacy)gevoelige informatie veilig e-mailen via Zorgmail

  Regelmatig verstuurt de gemeente (privacy)gevoelige informatie via e-mail aan inwoners, bedrijven en andere organisaties. Vanaf oktober 2018 doen de gemeenten dit via Zorgmail, een programma waarmee veilig kan worden gemaild.

 • Militaire oefening

  Van 4 t/m 11 oktober.

 • Bypass centrumplan Marum

  De aanleg van de 2de fase van de bypass van het centrumplan in Marum is begonnen. De toegang van de Bron aan de kant van de Wending wordt daarom vanaf maandag 8 oktober afgesloten. Hierdoor zal het veel drukker worden op de Molenstraat. Houd hier rekening mee als u richting het centrum gaat.

   

 • Kom naar de startbijeenkomsten Erven & Tuinen Westerkwartier

  Woont u in het buitengebied van de gemeente Leek, Zuidhorn, Marum of Grootegast en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? Dan is het project ‘Erven & Tuinen Westerkwartier’ voor u interessant. U kunt deelnemen aan workshops, tuinadvies bij u thuis krijgen en er is subsidie voor streekeigen beplanting, fruitbomen en vlinder- en bijenplanten.

 • Ontmoet de nieuwe welzijnsorganisatie van de Tintengroep

  Op woensdag 17 oktober 2018 stellen de Westerkwartiergemeenten de Tintengroep voor als nieuwe welzijnsorganisatie. Dit doen zij om 16:00 uur in de Kruisweg in Marum. Vanaf 1 januari 2019 voert de Tintengroep de basisondersteuning in het Westerkwartier uit. De Tintengroep richt voor de uitvoering een lokale stichting op.

 • Vergadering gemeenteraad 17 oktober

  Op woensdagavond 17 oktober, 19:30, komt de gemeenteraad van Marum weer bijeen. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

 • Vijfde Westerkwartier Kidsrun in Boerakker

  Donderdag 11 oktober organiseren Stichting Survivalteam Boerakker, Survival 4 All, Stichting Wel-zijn gemeente Zuidhorn, Spinn welzijnswerk, Marum in Beweging en Grootegast in Beweging de vijfde Westerkwartier Kidsrun in Boerakker. Dit is een survivalrun onder schooltijd waar de leer-lingen uit groep 5 t/m 8 van verschillende scholen uit het Westerkwartier aan meedoen.

 • Meerkostenregeling Leek en Marum

  Evenals vorig jaar kunnen inwoners van de gemeenten Leek en Marum die als gevolg van hun ziekte en/of handicap meerkosten hebben een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling.

 • Definitieve gunning basisondersteuning Westerkwartier

  De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning vanaf 1 januari 2019 definitief gegund aan de Tintengroep. Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk. De Tintengroep zal voor de uitvoering een lokale stichting oprichten.

 • Slimme ondernemers kiezen voor energie én geld besparen met de CleanCampagne

  En geven tegelijkertijd invulling aan de Wet milieubeheer. 

  Al sinds eind jaren negentig stelt de Wet milieubeheer dat bedrijven energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar moeten treffen. Daar is echter nooit op gehandhaafd dus voelden te weinig bedrijven zich genoodzaakt deze wet na te leven. Nu twintig jaar na dato hebben deze bedrijven een brief ontvangen van het bevoegd gezag. Daarin staat dat zij alsnog invulling moeten geven aan deze wet en anders met handhaving te maken krijgen. Reden voor de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) om de CleanCampagne op te zetten.

 • Eén adviesraad sociaal domein Westerkwartier

  In verband met de gemeentelijke herindeling wordt er al een tijd gewerkt aan het project om te komen tot één Adviesraad sociaal domein Westerkwartier i.o. Vertegenwoordigers van de vier huidige Wmo-adviesraden en de WSW-adviesraad vormen samen met een onafhankelijke projectbegeleider de stuurgroep die maandelijks bijeen kwam.

 • Gemeentehuizen in Westerkwartier 29 en 30 november gesloten in verband met verhuizing

  Donderdag 29 november en vrijdag 30 november aanstaande zijn de gemeentehuizen in de gemeen-ten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gesloten in verband met de verhuizing. De vorming van de nieuwe gemeente Westerkwartier gaat gepaard met een verschuiving in de huisvesting van de bestuurders en medewerkers. Zij krijgen voor een groot deel een andere werkplek en/of gaan naar een ander gemeentehuis en daarom is de verhuizing nodig. De verhuizing vindt plaats op genoemde werkdagen en op zaterdag 1 december. Om de verhuizers alle ruimte te geven, zijn de gemeentehuizen 29 en 30 november gesloten voor de dienstverlening.

 • Gemeenteraadsverkiezing 21 november 2018

  Woensdag 21 november 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2019 door samenvoeging van de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd), dat nu nog bij de huidige gemeente Winsum hoort.

 • Asfalteringswerkzaamheden aan de Jonkersvaart

  In de week van 17 september t/m 21 september begint Wegenbouw De Wilde bv uit Groningen met het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden aan de Jonkersvaart.

 • Voorlopige gunning basisondersteuning Westerkwartier

  De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning voorlopig gegund aan Tinten Welzijnsgroep. Deze aanbieder krijgt van de gemeenten de opdracht de basisondersteuning vorm en inhoud te geven in het Westerkwartier vanaf 1 januari 2019.
  Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk.

 • Energie besparen? Isolatiesubsidie voor koophuizen

  Bent u van plan uw huis te isoleren? Vanaf 1 september 2018 kunnen inwoners van de gemeente Marum gebruik maken van een subsidie voor isolatiemaatregelen aan de eigen woning. Het college heeft een bedrag van €75.000 vrijgemaakt waar inwoners tot 31 december 2018 gebruik van kunnen maken.

 • Militaire oefening in de periode van 3 tot en met 7 september 2018

  Door de eenheid 102 EOV compagnie  van de Koninklijke Landmacht wordt een oefening gehouden in bovengenoemde  periode. De oefening speelt zich af in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel.  Aan de oefening nemen 23  wielvoertuigen en 50  manschappen deel. Er wordt geen  gebruik gemaakt van munitie en of oefenmunitie.

 • Beperkingen beregenen voor particulieren en agrariërs

  De gemeente Marum valt onder 2 waterschappen. Voor de gebieden die vallen onder het waterschap Noorderzijlvest gelden op dit moment geen beperkingen als het gaat om beregenen. Beperkingen gelden wel voor de gebieden die vallen onder het Wetterskip Fryslân.

 • Motorcrossevenement komend weekend vanwege brandgevaar afgelast

  Vanwege brandgevaar wordt het motorcrossevenement, dat komend weekend zou plaatsvinden, helaas afgelast.

 • Wie ontwerpt de ambtsketen gemeente Westerkwartier?

  Wij zijn op zoek naar een regionale edel-/goud-/zilversmid die de nieuwe ambtsketen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier wil ontwerpen en uiteraard vervaardigen.

 • Doe-het samen-zelfhulpcursus Kunst van Wonen in oktober van start in Leek

  Maandag 8 oktober aanstaande start de cursus ‘Kunst van wonen’ in Leek. De cursus is voor mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking die wonen in het Westerkwartier. In deze doe-het samen-zelfhulpcursus leren deelnemers van alles over wonen.

 • Presenteer uw onderneming tijdens de Promotiedagen op plein Westerkwartier-Noordenveld!

  Het regionale bedrijfsleven uit het Westerkwartier en Noordenveld presenteert zich ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen. Op een strategisch perfecte locatie in de Borgmanhal is het plein Westerkwartier-Noordenveld voor velen uitgegroeid tot een vast ontmoetingspunt op de beursvloer.

 • Collectieve inkoopactie duurzame installaties wegens succes verlengd

  Al meer dan 2.200 woningeigenaren uit de provincie Groningen schreven zich in voor de collectieve inkoopactie duurzame installaties van Energieloket Groningen om werk te maken van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Vanwege de grote belangstelling is de inschrijftermijn verlengd tot 1 augustus!

 • Burgemeester Kosmeijer heet nieuwe Nederlander welkom in Marum

  Op dinsdagmiddag 3 juli jl. heeft burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum aan een nieuwe Nederlander de koninklijke besluiten uitgereikt. Het betreft de heer I.Y. Petrenko, afkomstig uit Oekraïne.

 • Informatiebijeenkomst realisatie IKC

  Graag willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de realisatie van het Integraal KindCentrum (IKC) in Marum. We zitten nu in de voorbereidende fase van de bouw. Tijdens de informatiebijeenkomst brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren wij u over het vervolgproces. Daarnaast horen wij graag wat uw ideeën of zorgen zijn. De informatieavond vindt plaats op 11 juli 2018 in de Kruisweg te Marum om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.  

 • Prijsuitreiking fotowedstrijd NIX18Westerkwartier

  Donderdag 28 juni aanstaande reikt wethouder Bert Nederveen van gemeente Zuidhorn, namens de vier Westerkwartiergemeenten, op RSG de Oldeborg in Leek de prijs uit aan de winnaars van de fotowedstrijd NIX18Westerkwartier. Deze fotowedstrijd was onderdeel van de campagne NIX18Westerkwartier.

 • Beperkte openingstijden De Tweemat 5 juli

 • Record aantal aanmeldingen voor de collectieve inkoopactie duurzame installaties

  Op 16 april is de collectieve inkoopactie voor duurzame installaties van start gegaan, georganiseerd door de Westerkwartiergemeenten, Energieloket Groningen en de vereniging SLIM wonen met energie. Sindsdien hebben al 700 huishoudens in het Westerkwartier zich aangemeld voor de actie. Daarmee overtreffen de vier gemeenten zichzelf in vergelijking tot de isolatieveiling van vorig jaar, waarbij er 435 aanmeldingen waren.

 • Cultuur verbindt (in) het Westerkwartier

  Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum samen op in de nieuwe gemeente het Westerkwartier. Het Westerkwartier kenmerkt zich onder andere door een grote rijkdom aan cultureel erfgoed, maar ook door de vele uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

 • Selfiewedstrijd 'Wij zijn Westerkwartier'

  Het Westerkwartier, dat is niet alleen de gemeente, maar zijn we samen en dat willen we ook laten zien in de uitingen van de nieuwe gemeente. Daarom vragen we inwoners om selfies te maken in het Westerkwartier en met ons te delen. De meest originele, treffende of mooie selfies verwerken we in een aantal communicatiemiddelen met de nieuwe huisstijl. Onder alle inzenders verloten we drie pakketten met streekproducten.

 • Dienstverlening Westerkwartier

  Gemeente Westerkwartier begint met dienstverlening vanuit bestaande gemeentehuizen. Voor de bestuurders en medewerkers van de nieuwe gemeente staan inwonerscontacten en bereikbaarheid centraal. Daarom begint de nieuwe gemeente Westerkwartier met de dienstverlening zoals inwoners gewend zijn vanuit de bestaande gemeentehuizen in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarbij kunnen ze zelf kiezen welke locatie hen het beste uit komt. Inwoners van het gebied Middag kunnen vanaf 1 januari 2019 ook terecht bij één van deze gemeentehuizen.

 • Huisstijl voor nieuwe gemeente Westerkwartier bekend

  In maart konden de inwoners van het Westerkwartier hun stem uitbrengen voor de huisstijl van de gemeente Westerkwartier. De vier gemeenten vonden het belangrijk dat er een sterk en herkenbaar logo met bijbehorende huisstijl kwam voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Bureaucombinatie 100pk/Mixr uit Groningen hebben in overleg met de gemeenten twee ontwerpen gemaakt, waarop men kon stemmen.

 • Jelrik Westra wint Abel Tasman Art Prize 2018

  Op maandag 7 mei heeft burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast de Abel Tasman Art Prize 2018 uitgereikt in het gemeentehuis. Jelrik wint een geheel verzorgde reis van drie weken naar Tasmanië (Australië).

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst over peilbesluit NBW - Polders

  Op dinsdag 15 mei is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor alle eigenaren, gebruikers en bewoners van de Fanerpolder, de Zuidhorner Polder, polder Lagemeeden, polder Vredewold, polder Nienoord en polder Lettelbert.

 • Overzicht 4 mei-herdenkingen Westerkwartier

  Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en tijdens Nederlandse Vredesmissies. Zo ook hier in het Westerkwartier. In het Westerkwartier wordt ook specifiek stil gestaan bij gesneuvelde plaatsgenoten, vliegeniers en verzetsstrijders.

 • Subsidie bewonersinitiatieven gemeente Marum

  Met deze subsidie willen we lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid in de breedste zin ondersteunen en stimuleren. Wij zijn van mening dat initiatieven die vanuit de inwoners zelf komen, bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en buurten.

 • Start aanbestedingstraject nieuwe organisatievorm Basisondersteuning gemeente Westerkwartier

  In april hebben de vier gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten besloten de Basisondersteuning per 1 januari 2019 bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen. Hiervoor starten de gemeenten een aanbestedingstraject.

 • Koningsdag: geen milieuboer, gemeentehuis gesloten

  In verband met Koningsdag is het gemeentehuis op vrijdag 27 april a.s. gesloten. De route van de milieuboer van vrijdag 27 april (Koningsdag) a.s. zal gereden worden op zaterdag 28 april a.s.

 • Kopzorgen over huis en energierekening?

  Eén op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Omdat bij veel huishoudens geld voor onderhoud en energiebesparing ontbreekt, kunnen huis, energie- en woonlasten voor problemen gaan zorgen. De Westerkwartiergemeenten bieden samen met partners woonlastenadvies aan voor huizenbezitters die het moeilijk hebben.

 • Groningen gaat energie besparen èn los van het gas met collectieve inkoopactie Energieloket Groningen

  Vanaf 16 april  kunnen inwoners van het Westerkwartier zich inschrijven voor de Inkoopactie Duurzame Installaties, een grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De inkoopactie is een initiatief van Energieloket Groningen en vereniging SLIM wonen met Energie, en wordt ondersteund door de Groninger gemeenten en de provincie. Door de collectieve inkoop wordt besparen op de energierekening voor Groningers nu tijdelijk extra eenvoudig, voordelig en betrouwbaar.

 • Asbest en gezondheidsrisico's

  Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. Je kunt ziek worden door het inademen van asbestvezels. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesothelioom) of stoflongen (asbestose) veroorzaken. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die het gevaar van asbest zo klein mogelijk houden.

 • 20 april: Koningsspelen gemeente Marum

  Op vrijdag 20 april 2018 worden, inmiddels voor de zesde keer, in heel Nederland de Koningsspelen georganiseerd. Dit is een initiatief van koning Willem Alexander met als doel om alle basisschoolleerlingen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om samen te sporten.

 • Marum op nationale TV tijdens dodenherdenking

  Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei zal de NOS geregeld live schakelen naar de dodenherdenking in Marum. In Marum worden jaarlijks de slachtoffers van de mei- of melkstaking herdacht.

 • Doet u ook mee? Cultuurliefhebbers Westerkwartier roepen om meer aandacht voor cultuur

  Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Zo is er een culturele denktank ontstaan. Vanuit deze denktank (*) is de behoefte gerezen te overleggen met het culturele veld. Het culturele veld in de meest brede zin van het woord.

 • Gemeenten brengen wensen en verwachtingen communicatie Westerkwartier in kaart

  De Westerkwartiergemeenten willen graag weten wat de inwoners wensen en verwachten van de  communicatie van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Om hier achter te komen start 13 april aanstaande een enquête. Hiervoor zetten de gemeenten het Westerkwartierpanel in, een online platform waar inwoners de kans krijgen via enquêtes mee te denken over de nieuwe gemeente. Het panel heeft zo’n 800 leden.
   

 • Pitches stand van zaken raadswerkgroepen 2018

  Donderdag 12 april 2018 organiseren de raden van de gemeenten in het Westerkwartier een pitch over de stand van zaken van de raadswerkgroepen. Deze openbare informatiebijeenkomst vindt plaats van 20.00 - 20.45 uur in het gemeentehuis van Marum, Molenstraat 45 te Marum.

 • Enexis sluit zonnepark Marum aan op elektriciteitsnet

  Al een paar jaar is het bedrijf Solarfields uit Groningen bezig met energietransitie en de ontwikkeling van zonneparken in Nederland. In Marum wordt aan de zuidoostzijde van het dorp een groot zonnepark aangelegd door Solarfields. Er komen bijna 28.500 zonnepanelen met een geschat opwekvermogen van 8 MWp. In samenwerking met de gemeente, grondeigenaren en omwonenden verrijst er de komende maanden een zonnepark.

 • Takkenroute in de week van 9 t/m 15 april

  De takkenroute wordt weer gereden op: maandag 9, donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018.

 • Wegwerkzaamheden Lucaswolde

  Van donderdag 5 april tot en met vrijdag 18 mei voert Wegenbouw De Wilde bv uit Groningen werkzaamheden uit aan de Hoge Tilweg, Hooiweg en Jouwerweg in Lucaswolde.

 • Olympisch en Wereldkampioen naar het Westerkwartier voor Healthy Ageing Tour

  De Healthy Ageing Tour voor vrouwen mag van 4 tot en met 8 april een groot aantal wielertoppers verwachten. Daarmee blijft de traditie in stand dat de beste wielrensters van de wereld aan het vertrek staan in de provincie Groningen voor deze etappewedstrijd. Bovenaan het affiche prijken de naam van Olympisch kampioene Anna van der Breggen uit Zwolle en wereldkampioene Chantal Blaak uit Berkel en Rodenrijs.

 • Westerkwartier brengt project ‘Tuma Viela’ onder de aandacht

  Begin maart hebben de wethouders van de Westerkwartiergemeenten Ellen Seldenthuis ontvangen op het gemeentehuis in Zuidhorn. Seldenthuis, voormalig inwoonster van Leek, is initiatiefnemer van het bijzondere werkgelegenheidsproject in Ghana, ‘Tuma Viela’.

 • Energie besparen samen met jouw buurt of dorp? De gemeenten en Buurkracht zoeken jou!

  Energie besparen kun je doen om meerdere redenen. Het is goed voor je portemonnee en het milieu. Allemaal goede redenen, toch komt het er vaak niet van. Als we het samen aanpakken is de kans groter dat het wel lukt. Daarom zijn de gemeenten op zoek naar enthousiaste inwoners die willen bouwen aan het project Energieke Buurten Westerkwartier! Buurkracht helpt ons met een eigen buurtbegeleider, energieadvies, gratis acties, een eigen buurtwebsite en nog veel meer. Kunnen we op je rekenen? Samen bereiken we meer!

 • Solarfields bouwt groot zonnepark bij Marum

  Begin april begint Solarfields met de bouw van een groot zonnepark aan de zuidoostkant van Marum. De bouw gaat ongeveer drie maanden duren. Het centrum van Marum zal zoveel mogelijk worden ontzien, zodat de inwoners er weinig van merken.

 • Opknapbeurt Malijksepad in Marum

  Binnenkort zal worden begonnen met opknappen van het Malijksepad in Marum, de Oudeweg in Nuis en ’t Pad in Niebert.

 • Westerkwartier reikt prijs uit tijdens Koplopersymposium duurzaam ondernemen

  Donderdagmiddag 22 maart reikt wethouder Karin Dekker namens de vier Westerkwartier gemeenten een prijs uit aan de beste en meest originele inzending van de Koploperprijsvraag. Zij doet dit tijdens het Koplopersymposium Westerkwartier in het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord op landgoed Nienoord.

 • Nieuwe organisatievorm welzijnswerk voor nieuwe gemeente Westerkwartier

  Eind februari hebben de vier colleges van de Westerkwartiergemeenten een besluit genomen over de organisatie van het welzijnswerk in de vier gemeenten per 1 januari 2019. Zij hebben besloten het welzijnswerk bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen en deze via een aanbestedingstraject te financieren.

 • Taalhuisvrijwilligers Marum ontvangen certificaat

  Op donderdagochtend 8 maart ontvingen elf taalvrijwilligers hun certificaat in het Taalhuis in de bibliotheek in Marum. Wethouder Janny Hulshoff was namens de gemeente Marum aanwezig. Deze vrijwilligers zijn na het volgen van een praktische training klaar om mensen met taalproblemen te helpen.

 • Wethouder Mark de Haan trapt tuinseizoen af tijdens Landelijke Compostdag

  De winters in Nederland zijn veranderlijk. We hebben de schaatsen nog niet opgeborgen of de lente staat alweer voor de deur. Het begin van de lente staat bij veel mensen in het teken van het klaarmaken van de tuin. Wethouder Mark de Haan van de gemeente Grootegast trapt het tuinseizoen af tijdens de Landelijke Compostdag op 17 maart.

 • Inwoners Westerkwartier kiezen huisstijl nieuwe gemeente

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het gebied Middag (gemeente Winsum) worden vanaf 1 januari 2019 samen één gemeente: Westerkwartier. Een gemeente die dichtbij, nuchter en ambitieus wil zijn. Bij de nieuwe gemeente hoort ook een nieuw gezicht. Herkenbaar, eigentijds en tijdloos. Bureaucombinatie 100pk/Mixr uit Groningen heeft twee ideeën voor de huisstijl met logo uitgewerkt. Dit komt straks op verschillende uitingen terug, bijvoorbeeld de website, op de auto's van de gemeente en op het briefpapier. Medio 2018 introduceren we de nieuwe huisstijl.

 • Vaarwel benzinebusjes, welkom elektrische voertuigen!

  Op vrijdagochtend 9 maart werden de eerste twee van de drie nieuwe elektrische voertuigen van de buitendienst van Marum afgeleverd. De wagentjes komen bij Frisian Motors in Bakkeveen vandaan en zijn van het type Leffert FM-50.

 • Gemeente Marum helpt ouders met een laag inkomen

  Kleding voor kinderen kan duur zijn, zeker als je niet zoveel te besteden hebt. De gemeente Marum heeft daarom besloten om deze ouders financieel extra te ondersteunen. De gemeente stelt dit jaar tweemaal een fashioncheque beschikbaar voor kinderen, jonger dan 18 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben.

 • JC-Electronics biedt langdurig werkzoekenden perspectief

  De op 25 januari geopende bedrijfsschool met de officiële naam JC-Academy heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden binnen het bedrijf tot geschoolde medewerkers. Hiervoor wordt samengewerkt met DOK4. Zij faciliteren bedrijven in het verkrijgen van een eigen bedrijfsopleiding en stemmen vraag en aanbod van potentiële medewerkers op elkaar af. JC-Academy is een van de vijf nieuwe bedrijfsscholen die onder de naam Kansrijke Leerweg met subsidie van de provincie Groningen is ontstaan.

 • Ixta Noa opent eerste inloopvoorziening in het Westerkwartier

  Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid komen twee inloopvoorzieningen van Ixta Noa in het Westerkwartier. Zuidhorn is de eerste plaats in de provincie Groningen, buiten de twee locaties in de stad, waar Ixta Noa haar deuren opent. De voorziening is gevestigd in Klein Hanckema aan de Kerkstraat 14 in Zuidhorn. Deze locatie ligt in het centrum van Zuidhorn en is goed bereikbaar. Woensdag 15 november om 14.00 uur opent wethouder Bert Nederveen van Zuidhorn deze nieuwe inloopvoorziening. Hij doet dit namens de vier gemeenten in het Westerkwartier. 


   

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gewijzigd

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is gewijzigd, de ondergrens van 35 m2 voor het verkrijgen van een subsidie is komen te vervallen. Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden.

 • Voer eindelijk dat prachtige idee uit en maak uw omgeving een stukje mooier!

  De gemeenten die straks samen het Westerkwartier gaan vormen (Grootegast,Leek, Marum en Zuidhorn) geven gratis tien plekken weg in de training BuitengewoonZijn.NuExterne site, opent in hetzelfde venster.

 • Tellers Tweede Kamerverkiezingen 2017 gezocht

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor het vaststellen van de uitslag is de gemeente Marum op zoek naar enthousiaste tellers.

 • Gemeentebestuur Marum verbijsterd: Zonnehuisgroep Noord trekt op het laatste moment nieuwbouwplannen De Hoorn in

  In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, de heer W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum. Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Gratis groen brengen naar de Tweemat

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. 

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier stemmen in met kadernotitie herindeling

  Woensdag 16 maart 2016 hebben de vier gemeenteraden in het Westerkwartier de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

Archief
Top