Nieuws

 • CycloMedia maakt foto’s in de gemeente  Marum

  Op dit moment worden in de gemeente Marum foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving

 • Takkenroute op 10, 13 en 14 april

  Op maandag 10, donderdag 13 en vrijdag 14 april a.s. wordt huis-aan-huis takken-en snoeiafval opgehaald.

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 3 april

  Op maandag 3 april a.s. om 19.30 uur vergadert de raadscommissie in het gemeentehuis. 

 • 11 en 12 april ophaaldagen Klein Chemisch afval

  Op dinsdag 11 en woensdag 12 april 2017 wordt het klein chemisch afval opgehaald.

 • Leerlingen basisscholen gemeente Marum krijgen basketbalclinics van Donar

  Vrijdag 17 maart hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen uit de gemeente Marum basketbalclinics gekregen. De clinics, die plaatsvonden in sportcentrum De Holten, werden gegeven door trainers van de professionele basketbalclub Donar. Door het geven van de clinics worden de leerlingen gestimuleerd om te sporten.

 • Belastingvoordelen voor mensen met een ziekte of beperking

  Het kan nog steeds: zorgkosten terug via de belasting
   

 • Terinzagelegging processen-verbaal uitslagen verkiezing

  De burgemeester van de gemeente Marum maakt bekend dat vanaf heden de processen-verbaal van de uitslagen van de verkiezing in de 8 stemlokalen binnen de gemeente en de opgaaf van de door mij vastgestelde aantallen stemmen, als bedoeld in artikel N12 van de Kieswet, vanaf heden tot de dag waarop de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, gedurende de kantooruren ter inzage liggen bij het KCC van de gemeente Marum, Molenstraat 45. De beslissing over toelating zal omstreeks 22 maart plaatsvinden.
  Voor alle duidelijkheid betreft het een inzage in de processen-verbaal. Afschriften in welke vorm dan ook mogen niet, krachtens voorschrift, worden verstrekt.

  Marum, 16 maart 2017.

  De burgemeester van Marum,

  H. Kosmeijer.

 • Jan Kikkert neemt afscheid als voorzitter WMO-adviesraad. 

  Op 1 februari jl. heeft Jan Kikkert als voorzitter van de WMO-adviesraad na ruim zeven jaar afscheid genomen.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 22 maart

 • Isolatieveiling wegens succes verlengd! 

  Al meer dan 1.200 woningeigenaren uit de provincie Groningen (111 uit gemeente Zuidhorn) schreven zich in voor de isolatieveiling om samen werk te maken van spouw-, dak-, vloerisolatie en dubbel glas. Vanwege de grote belangstelling is de inschrijftermijn verlengd tot 17 maart!

 • Ondertekening koopovereenkomst voor Centrumplan Marum

  Op donderdag 2 maart vond de officiële ondertekening van de koopovereenkomst van het centrumplan plaats. De commerciële ontwikkelaar/ investeerder, de heer Marinus, ondertekende in het gemeentehuis van Marum samen met wethouder Vos de overeenkomst voor de aankoop van grond.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen nu ook digitaal via Mijn Overheid

  De gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn versturen dit jaar voor het eerst hun aanslag gemeentelijke belastingen digitaal aan de belastingplichtigen, die beschikken over een eigen berichtenbox van ‘Mijn Overheid’Externe site, opent in hetzelfde venster. Om de overgang soepel te laten verlopen, krijgt iedereen de aanslag dit jaar ook nog op papier in de brievenbus.

 • Helikopters trainen bij duisternis in week 14, 17, 18, 23, 27 en 32

  Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan tot uiterlijk 00.00 uur, maar getracht wordt alle helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te hebben. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur.

 • Grootschalige inkoopactie voor isolatie in provincie Groningen

  Vanaf 27 januari starten 12 gemeenten uit Groningen met een collectieve inkoopactie voor isolatie. De deelnemende gemeenten zijn Eemsmond, Haren, Winsum, Slochteren, Oldambt, Zuidhorn, Marum, Grootegast, Leek, Pekela, Veendam en Ten Boer. Ruim 40.000 bewoners ontvangen een brief en kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor een collectieve inkoopactie voor isolatie.

 • Tellers Tweede Kamerverkiezingen 2017 gezocht

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor het vaststellen van de uitslag is de gemeente Marum op zoek naar enthousiaste tellers.

 • Openbare vergadering op 1 februari 2017

  Op woensdag 1 februari a.s. om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. 

 • Gemeentegids Marum 2017; actualisatie gegevens

  Akse Media start in week 3 met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids Marum 2017. Aan iedereen die een e-mailadres in de vermelding heeft, wordt een automatische mailing verzonden waarop u kunt reageren. U kunt ook met een unieke, persoonlijke inlogcode via internet uw eigen gegevens naar wens aanpassen.

 • Verbranden van snoeihout is niet toegestaan, Paasvuren wel.

  Het verbranden van snoeihout is alleen nog toegestaan indien er sprake is van een Paasvuur. Hieronder wordt verder uitgelegd wat u daarvoor moet regelen.

 • Nieuwe ontwikkelingen nieuwbouwplannen Centrumplan Marum

  Zoals bekend heeft de Zonnehuisgroep Noord in december j.l. aangegeven de nieuwbouwplannen in het nieuwe centrumplan van de gemeente Marum in te trekken. Hiermee dreigt het gehele plan tot stilstand te komen. De afgelopen weken is achter de schermen hard gewerkt om te komen tot een oplossing.

 • Terinzagelegging herindelingsontwerp Westerkwartier

  De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben op 16 januari 2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. De raad van de gemeente Winsum heeft dit ontwerp op 17 januari 2017 vastgesteld. Het Herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de vier genoemde gemeenten in het Westerkwartier; voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. Het ontwerp ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

 • Vet, recycle het! 

  Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt kan worden? Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan raakt het riool niet verstopt en bent u duurzaam bezig!

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier besluiten over Herindelingsontwerp

  Maandagavond 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per  1 januari 2019. In december 2016 hebben de raden deze stukken voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

 • Nieuwjaarstoespraak 2016/2017, door Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum.

  Dames en heren,
  Veul heil en seeg'n
  Folle Lok en Seine
  Selamat Tahun Baru
  oftewel een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2017 toegewenst voor u en uw naaste omgeving.

 • ’t Wylpke uit de Wilp winnaar van de Jacques Drenthprijs 2016

  De vrijwilligers van stichting ’t Wylpke uit de Wilp hebben de Jacques Drenthprijs van de gemeente Marum gewonnen. De vrijwilligers kregen tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van wethouder Janny Hulshoff-Oost een bedrag van € 500.

 • Henk Kosmeijer: Laten we er een mooi feest van maken! Voor iedereen!

  De jaarwisseling staat weer voor de deur. Graag wens ik iedereen al vast een heel fijn en gezond 2017 toe. 

 • Zorgkrant Initiatiefrijk Westerkwartier

  Afgelopen weken is de zorgkrant Initiatiefrijk Westerkwartier huis-aan-huis bezorgd in de vier gemeenten in het Westerkwartier. Mocht u geen zorgkrant hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het zorgloket van uw gemeente. De zorgkrant kunt u ook afhalen bij het betreffende zorgloket. Daarnaast is de zorgkrant ook digitaal te raadplegen

 • Gemeentebestuur Marum verbijsterd: Zonnehuisgroep Noord trekt op het laatste moment nieuwbouwplannen De Hoorn in

  In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, de heer W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum. Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Openbare raads- en commissie -vergadering op woensdag 21 december

  De raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Marum vergaderen op woensdag 21 december in het gemeentehuis. 

 • Vet, recycle het! 

  Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt kan worden? Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan raakt het riool niet verstopt en bent u duurzaam bezig!

 • Verandering  inzameling huisvuil 

  In week 52 wordt de grijze container geleegd en in week 1 van het nieuwe jaar ook weer.

  Dit betekent dat in 2017 in de oneven weken de grijze container wordt geleegd en in de even weken de groene.  

 • Netwerk AED-apparaten publiekelijk beschikbaar

  Op donderdag 24 november onthulde wethouder Janny Hulshoff van de gemeente Marum de buitenkast met daarin een Automatische Externe Defibrillator (AED) aan het gemeentehuis in Marum. Dit is het resultaat van het traject waarin verschillende opties zijn aangeboden aan de bekende eigenaren van de AED’s binnen de gemeente.

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Aanvullende maatregelen vogelgriep

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken.

 • Registratie van  kiezers die tijdelijk in het buitenland verblijven. 

  Voor de Tweede Kamerverkiezing kunnen kiezers die op de dag van de stemming- verkiezing Tweede Kamer op 17 maart 2017-  tijdelijk in het buitenland verblijven en per brief willen stemmen, daartoe een verzoek indienen bij de burgemeester van de gemeente waar zij als kiezer zijn geregistreerd.

 • Groningse Warmtetour komt in het Westerkwartier

  Wilt u uw woning beter isoleren, of bent u zich hierop aan het oriënteren? Op 10 november a.s. organiseert het Energieloket in het Westerkwartier een informatieavond van de Groningse Warmtetour; een tour over het isoleren van uw woning. Deze informatieavond zal plaatsvinden op 10 november a.s. in “de Kruisweg”, Kruisweg 1 te Marum van 19.30 tot 21.30 uur. Alle inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn van harte uitgenodigd.

 • Ervaringen cliënten Wmo Westerkwartier overwegend positief 

  Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de afgelopen maanden in het Westerkwartier het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hebben alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een taxipas of begeleiding, een vragenlijst ontvangen. 

 • Gemeente Marum en SV Marum besluiten tot uitstel ingebruikname kunstgrasveld

  Naar aanleiding van de ontstane onzekerheid over mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden hebben SV Marum en de gemeente Marum besloten het pas opgeleverde kunstgrasveld voorlopig nog niet in gebruik te nemen. Ingebruikname is uitgesteld tot in elk geval het einde van het jaar, als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een aanvullend onderzoek heeft afgerond naar mogelijke gezondheidsrisico’s.

 • Veilig internetten 

  Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van internet. Zakelijk of privé, met internet kunt u gemakkelijk informatie vinden en uitwisselen. Helaas komt internetoplichting of cybercrime steeds vaker voor. Meer en meer verschijnen in de media berichten over de verspreiding van computervirussen en malware.

 • Openbare raadscommisievergadering op 10 oktober

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert op maandag 10 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Resultaten enquête Openbare verlichting

  De resultaten van de enquête die gehouden is in het kader van het nieuwe beleidsplan voor de verlichting in de openbare ruimte zijn bekend. Ze zijn verwerkt in het rapport “Opiniepeiling onder burgers en bedrijven d.d. 14 juni 2016”. 

 • Gratis groen brengen naar de Tweemat

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. 

 • Hoort de gemeente Westerkwartier uw stem?

  Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn willen op 1 januari 2019 samengaan onder de naam Westerkwartier, een vitale toekomst tegemoet! Dat staat nu mooi op papier. Maar natuurlijk kan dat niet zonder de inwoners van de huidige gemeenten te vragen om mee te denken.

 • Burgemeester Grootegast reikt de Abel Tasman Art Prize 2016 uit.

  Burgemeester Dijkstra van Grootegast heeft de Abel Tasman Art Prize 2016 uitgereikt in het gemeentehuis van Grootegast. Deze kunstprijs bestaat uit een geheel verzorgde reis van drie weken naar Tasmanië (Australië).

 • Openbare raadsvergadering 20 april 2016

  De raad van de gemeente Marum vergadert op woensdag 20 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

 • Aanvragen van duurzaamheidslening vanaf nu mogelijk!

  De gemeente Marum heeft per 1 april een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld om het verduurzamen van woningen te stimuleren. Als inwoner én huiseigenaar van de gemeente Marum kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor maatregelen die gericht zijn op energiebesparing

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier stemmen in met kadernotitie herindeling

  Woensdag 16 maart 2016 hebben de vier gemeenteraden in het Westerkwartier de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

 • Educatief waterproject in het Westerkwartier

  Op woensdag 9 maart 2016 om 10.00 uur start bij basisschool Het Veenpluis te Zevenhuizen een breed opgezet educatief Waterproject “Ons water in jouw klas”. Met dit project willen de Westerkwartiergemeenten, het drinkwaterbedrijf, het waterschap, IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid) en de Stichting NDCE basisschoolkinderen meer bewust maken van het water in onze samenleving.

 • Zoektocht naar opvanglocatie voor vluchtelingen duurt voort

  De zoektocht naar een opvanglocatie voor vluchtelingen in de gemeente Marum heeft vooralsnog geen concreet resultaat opgeleverd. Het college van BenW van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte locaties voor de opvang van de toenemende stroom vluchtelingen. Zij kreeg hierbij bijval vanuit de gemeenteraad door middel van een unaniem aangenomen motie (16 september 2015). In deze motie werd opgeroepen om, zo mogelijk in overleg en samenspraak met de andere Westerkwartiergemeenten, in contact te treden met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). En te onderzoeken of er binnen de gemeente Marum dan wel overige Westerkwartiergemeenten vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt kan worden gemaakt voor tijdelijke en kleinschalige opvang van asielzoekers.

 • Energieloket Marum

  Inwoners uit gemeente Marum geven gemiddeld één maandsalaris per jaar uit aan energie. En maar liefst één op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Daarnaast zijn er veel huizenbezitters die comfortproblemen in huis ervaren, met koude tocht of te warme zolders.

 • Een geslaagd Inwonerscafé ‘Van Droom tot Project’! 

  Het college van Burgemeester en Wethouders is in de maanden september en begin oktober 2015 met een bakbrommer door al onze dorpen gereden om dromen en ideeën op te halen. Tijdens het Inwonerscafé in Niebert van 26 januari jl. is de 1ste stap gezet om de ingediende dromen en ideeën uit te werken. Er was een goede opkomst van ruim 60 deelnemers. 

 • Vergadering Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier

  De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 22 februari 2016, van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom. De agenda en vergaderstukken zijn te vinden op http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/

 • Onderhoudswerkzaamheden gaswinningslocatie Marum (Leidijk) van start

  In het weekend van 30 en 31 januari 2016 wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) de boortoren van locatie Vries (bij Assen) naar de gaswinningslocatie Marum- langs de A7, bij afslag Frieschepalen verhuist.

 • Huistest.nl helpt ouderen veilig en comfortabel wonen

  De gemeenten in het Westerkwartier willen ouderen erop attenderen hun woning veilig en comfortabel te maken. Via de website www.huistest.nl kan via een korte test, gratis advies gekregen worden over de aanpassing van de woning. Slimme en eenvoudige oplossingen kunnen al het gewenste resultaat opleveren. Hieronder staan alvast enkele tips die het belang van goede verlichting in en om het huis weergeven.

Archief
Top