Nieuws

 • Zwerfasbest aangetroffen tijdens voorbereidende werkzaamheden

  Tijdens de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw van negentien huur woningen van Wold & Waard is ten noordwesten van het bouwperceel, achter Molenstraat nr. 78, 80 zwerfasbest aangetroffen op het maaiveld.

 • Huurappartementen in Centrumplan Marum

  In het Centrumplan Marum worden 18 appartementen gerealiseerd over twee bouwlagen. Deze appartementen worden door ontwikkelaar Chris Marinus aangeboden voor verhuur. De tekeningen van de nieuwe appartementen zijn naar verwachting eind oktober beschikbaar. Deze tekeningen worden begin 2018 door de ontwikkelaar gepresenteerd tijdens een informatieavond voor belangstellenden.

 • Meepraten in de politiek

  Op dinsdag 12 september 2017 start de gratis cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos. Deze cursus is bedoeld voor iedereen in het Westerkwartier die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

 • Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

  Gedurende de periode 24 juli t/m 1 september, de zomervakantie van de basisscholen, is het gemeentehuis alleen geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

  De openstelling op de woensdagmiddag vervalt in deze weken.

 • Voer eindelijk dat prachtige idee uit en maak uw omgeving een stukje mooier!

  De gemeenten die straks samen het Westerkwartier gaan vormen (Grootegast,Leek, Marum en Zuidhorn) geven gratis tien plekken weg in de training BuitengewoonZijn.NuExterne site, opent in hetzelfde venster.

 • Veilig de zomer door

  Maak het inbrekers niet te makkelijk
  De gemeente Marum wil het aantal woninginbraken in de gemeente Marum verlagen. Daarom starten wij in de zomerperiode diverse preventieacties met de boodschap ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’.

 • Scheiding van afval nog een tikkeltje beter

  De Westerkwartiergemeenten scoren hoog in het scheiden van huishoudelijk afval. De waardering van de inwoners voor de wijze van inzameling is zeer hoog. Bij een landelijk onderzoek van de NOS en de regionale omroepen haalde de inzameling in de gemeenten Leek en Zuidhorn zelfs de hoogste scores (eerste en tweede plaats). Grootegast heeft in 2015 al eens de Recycle Award Oud papier en karton van Nedvang gewonnen als best presterende gemeente (meeste kilo’s per inwoner). De gemeenten zijn dan ook zeer tevreden met de medewerking die inwoners verlenen bij de gescheiden inzameling.

 • Wie verdient er een lintje?

  Ieder jaar worden er ter gelegenheid van Koningsdag onderscheiding uitgereikt. Kent u iemand die volgens u een lintje verdient, dan kun u voor de uitreiking in april 2018 nu een voordracht indienen.

 • Taxateur WOZ op pad

  Voor de Wet-WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) vindt elk jaar een hertaxatie plaats van de woningen/panden in de gemeente.

 • Overlijden oud-burgemeester Nies Gerritsma

  Donderdagmiddag ontvingen we het trieste nieuws dat op woensdag 28 juni onze oud-burgemeester Nies Gerritsma is overleden. Zij is 78 jaar geworden.

 • WhatsApp-buurtpreventiegroep

  De gemeente Marum wil buurtpreventie stimuleren. Het doel is het actief krijgen van meerdere buurtpreventieteams in de gemeente. Een WhatsApp-buurtpreventiegroep is één van de mogelijkheden. Buurtgenoten kunnen via de groep snel met elkaar in contact komen, wanneer er sprake is van bijvoorbeeld inbraak. Inwoners starten en coördineren de WhatApp-groep zelf. De gemeente speelt een rol in de informatievoorziening en het beschikbaar stellen van borden.

 • Openbare vergadering raadsgroep herindeling Westerkwartier

  De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier houdt zijn eerste openbare vergadering op donderdag 
  15 juni a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn.

 • Meepraten in de politiek? 

  Op 12 september a.s. start in de Westerkwartiergemeenten  de gratis cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

 • Een nieuw thuis in het Westerkwartier

  Na de grote instroom in 2015 van vooral Syrische en Eritrese asielaanvragers, hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn in de laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van 2017 een record aantal gezinnen een nieuw thuis kunnen bieden in het Westerkwartier.

 • Jan Kikkert neemt afscheid als voorzitter WMO-adviesraad. 

  Op 1 februari jl. heeft Jan Kikkert als voorzitter van de WMO-adviesraad na ruim zeven jaar afscheid genomen.

 • Helikopters trainen bij duisternis in week 14, 17, 18, 23, 27 en 32

  Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan tot uiterlijk 00.00 uur, maar getracht wordt alle helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te hebben. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur.

 • Tellers Tweede Kamerverkiezingen 2017 gezocht

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor het vaststellen van de uitslag is de gemeente Marum op zoek naar enthousiaste tellers.

 • Terinzagelegging herindelingsontwerp Westerkwartier

  De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben op 16 januari 2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. De raad van de gemeente Winsum heeft dit ontwerp op 17 januari 2017 vastgesteld. Het Herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de vier genoemde gemeenten in het Westerkwartier; voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. Het ontwerp ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

 • Nieuwjaarstoespraak 2016/2017, door Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum.

  Dames en heren,
  Veul heil en seeg'n
  Folle Lok en Seine
  Selamat Tahun Baru
  oftewel een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2017 toegewenst voor u en uw naaste omgeving.

 • Henk Kosmeijer: Laten we er een mooi feest van maken! Voor iedereen!

  De jaarwisseling staat weer voor de deur. Graag wens ik iedereen al vast een heel fijn en gezond 2017 toe. 

 • Gemeentebestuur Marum verbijsterd: Zonnehuisgroep Noord trekt op het laatste moment nieuwbouwplannen De Hoorn in

  In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, de heer W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum. Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Openbare raads- en commissie -vergadering op woensdag 21 december

  De raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Marum vergaderen op woensdag 21 december in het gemeentehuis. 

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Ervaringen cliënten Wmo Westerkwartier overwegend positief 

  Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de afgelopen maanden in het Westerkwartier het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hebben alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een taxipas of begeleiding, een vragenlijst ontvangen. 

 • Veilig internetten 

  Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van internet. Zakelijk of privé, met internet kunt u gemakkelijk informatie vinden en uitwisselen. Helaas komt internetoplichting of cybercrime steeds vaker voor. Meer en meer verschijnen in de media berichten over de verspreiding van computervirussen en malware.

 • Openbare raadscommisievergadering op 10 oktober

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert op maandag 10 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Gratis groen brengen naar de Tweemat

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. 

 • Openbare raadsvergadering 20 april 2016

  De raad van de gemeente Marum vergadert op woensdag 20 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier stemmen in met kadernotitie herindeling

  Woensdag 16 maart 2016 hebben de vier gemeenteraden in het Westerkwartier de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

 • Zoektocht naar opvanglocatie voor vluchtelingen duurt voort

  De zoektocht naar een opvanglocatie voor vluchtelingen in de gemeente Marum heeft vooralsnog geen concreet resultaat opgeleverd. Het college van BenW van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte locaties voor de opvang van de toenemende stroom vluchtelingen. Zij kreeg hierbij bijval vanuit de gemeenteraad door middel van een unaniem aangenomen motie (16 september 2015). In deze motie werd opgeroepen om, zo mogelijk in overleg en samenspraak met de andere Westerkwartiergemeenten, in contact te treden met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). En te onderzoeken of er binnen de gemeente Marum dan wel overige Westerkwartiergemeenten vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt kan worden gemaakt voor tijdelijke en kleinschalige opvang van asielzoekers.

 • Vergadering Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier

  De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 22 februari 2016, van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom. De agenda en vergaderstukken zijn te vinden op http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/

 • Onderhoudswerkzaamheden gaswinningslocatie Marum (Leidijk) van start

  In het weekend van 30 en 31 januari 2016 wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) de boortoren van locatie Vries (bij Assen) naar de gaswinningslocatie Marum- langs de A7, bij afslag Frieschepalen verhuist.

Archief
Top