Asbest verwijderen

Asbest verwijderen?

Er gelden strenge regels voor het verwijderen van asbest. Het verwijderen moet daarom door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren, vooral wanneer het gaat om losgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zoals golfplaten is het gevaar minder groot. Het bewerken van deze platen is niet toegestaan, omdat er dan alsnog vezels vrijkomen

Hoeveelheid en soort asbest dat u mag aanbieden

Een particulier mag een beperkte hoeveelheid (maximaal 35 m²) hechtgebonden asbest golfplaten zelf verwijderen en afvoeren onder de volgende voorwaarden;

 • opgeslagen verwijderd asbest moet binnen twee weken na het vrijkomen hiervan worden afgevoerd naar een inrichting die in het bezit is van de daarvoor benodigde vergunningen;
 • het asbesthoudend afval kan, tot een maximaal gewicht van 500 kg per jaar, worden afgeleverd op de “Milieustraat”, Tweemat 7 in Grootegast (telefoonnummer 0594 - 61 16 10 ). Ook kan het asbest worden afgevoerd door een erkend asbest-verwijderbedrijf dan wel worden afgevoerd naar het afvalbrengstation van het ARCG in Groningen (telefoonnummer 050 - 54 166 33). Zie voor het op dat moment geldend tarief onze website www.marum.nl, onze gemeentegids of neem contact op met desbetreffende inrichting;
 • er dient een registratie van de afvoer van het asbest te worden bijgehouden waaruit blijkt dat dit afval overeenkomstig de hiervoor gestelde voorwaarden is afgevoerd.;
 • voor het aanbieden van sloop- en zwerfasbest op De Tweemat in Grootegast heeft u een registratieformulieren nodig, welke door een medewerker van De Tweemat wordt ingevuld.
 • een exemplaar blijft op de Tweemat, het andere exemplaar moet binnen 2 weken na afloop van de sloopwerkzaamheden worden afgegeven bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de gemeente;
 • Voor het aanbieden op een ander afvalbrengstation dient desbetreffende registratie binnen 2 weken na afloop van de sloopwerkzaamheden te worden afgegeven bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Marum.

Wanneer vergunning of melding nodig?

Een sloopmelding nodig;

 1. niet gelijmde vloerbedekking (of – tegels)
 2. bij geschroefde hechtgebonden asbest houdende (golf) platen, minder dan 35 m² (particulier)
 3. bij asbest meer dan 35 m² (bedrijf)

Een (sloop)vergunning nodig;

 1. een beschermd monument;
 2. een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 3. een bouwwerk waarvoor in bijvoorbeeld een bestemmingsplan een vergunningplicht is opgenomen (zie voor bestemmingsplaninformatie: www.ruimtelijkeplannen.nl);
 4. een bouwwerk waarvoor in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunningplicht is opgenomen.
 5. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 vereist (in ieder geval bij meer dan 35 m² geschroefde asbestplaten (categorie 1) en bij asbestverwijdering door bedrijven):

Geen sloopmelding of vergunning nodig:

bij werkzaamheden uitgevoerd door een bedrijf van de volgende asbesthoudende zaken:

 • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
 • beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
 • rem- en frictiematerialen;
 • pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
 • pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een nominaal
 • vermogen van ten hoogste 2.250 kW.

en bij werkzaamheden met betrekking tot:

 • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
 • het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de wet dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Algemene informatie:

Mocht voor, tijdens of na de werkzaamheden blijken dat beschermde planten of dieren in hun voortbestaan worden geschaad, dient u een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Verder dient u bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met broedende/ nestelende vogels (met name in de periode van 15 maart t/m 1 augustus). Bijna alle vogels zijn beschermd conform de Flora- en Faunawet Externe site, opent in hetzelfde venster

Top