Samenstelling college

Henk Kosmeijer

Kosmeijer
contactgegevens en taken Henk Kosmeijer
FunctieBurgemeester
E-mailadresh.kosmeijer@marum.nl
Taken

Portefeuille:

 • Algemeen bestuur: beleidscoördinatie, herindeling en regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz)
 • Handhaving
 • Verkeer en vervoer
 • Economische zaken (inclusief uitgifte bedrijfsterreinen)
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en organisatie (waaronder ICT)
 • Coördinatie kleine kernenbeleid
 • Financiën
 • Inkoop

Nevenfuncties (gerelateerd aan hoofdfunctie):

 • Lid algemeen bestuur, Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen
 • Lid Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR, Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Algemene zaken en bestuur Veiligheid, Europa & Internationaal, Vereniging Groninger Gemeenten
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Gemeentefinanciën en Arbeidszaken, Vereniging Groninger Gemeenten
 • Lid provinciale Klankbordgroep Interbestuurlijk Toezicht(onbezoldigd)
 • Coördinerend burgemeester sociaal domein vanuit Stuurgroep Samenwerking Westerkwartier
 • Lid bestuur Brandweer Opleidingen Noord (onbezoldigd)
 • Voorzitter Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (onbezoldigd)
 • Lid College voor Arbeidszaken van de VNG (onbezoldigd)

Nevenfuncties (niet gerelateerd aan hoofdfunctie):

 • Lid Klachtencommissie Verslavingszorg Noord-Nederland bij Verslavingszorg Noord-Nederland, Groningen (bezoldigd; vergoeding per zitting)

Volg Harry op Twitter

Janny Hulshoff-Oost

Hulshoff-Oost
contactgegevens en taken Janny Hulshoff-Oost
FunctieWethouder
AdresHoutwal 9
9363 XA  Marum
Telefoonnummer0594 - 64 18 19
E-mailadresj.hulshoff@marum.nl
Taken

2e loco-burgemeester; deeltijdfactor 65% 

Portefeuille

 • Onderwijs, jeugd- en jongerenbeleid
  • Onderwijs (inhoudelijk)
  • Voor- en vroegschoolse educatie (peuterspeelzaalbeleid en kinderopvang)
  • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Welzijn en zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Ouderenbeleid
  • Buurt- en zorgnetwerk
  • Volksgezondheid
  • Kunst en cultuur
 • Speeltuinbeleid
 • Sport
 • Bibliotheek

Nevenfuncties

(gerelateerd aan de hoofdfunctie)

 • Lid Bestuurscommissie GGD Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen
Politieke partijVVD

Jan Vos

Vos
contactgegevens en taken Jan Vos
FunctieWethouder
AdresMalijksepad 15
9363 AT  Marum
Telefoonnummer0594 64 27 75
E-mailadresj.vos@marum.nl
Taken

1e loco-burgemeester; deeltijdfactor 70%

Portefeuille:

 • Werk en inkomen
  • ISD (WWB/bijzondere bijstand/activiteitenfonds)
  • Novatec (WSW)
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Integrale gebiedsontwikkeling (w.o. aanleg glasvezel)
 • Milieu en afvalinzameling
 • Openbare Werken (inclusief begraafplaatsen en openbaar groen)
 • Centrumontwikkeling Marum
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijk accommodatiebeleid (w.o. onderwijshuisvesting en gemeentelijke eigendommen)
 • Waterbedrijf

Nevenfuncties

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen van de Vereniging van Groninger Gemeenten
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Wonen, Milieu & Mobiliteit van de Vereniging van Groninger Gemeenten
 • Secretaris bestuur werkvoorzieningsschap Novatec
 • Lid Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier
 • Lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen
 • Lid Algemeen Bestuur Reinigingsdienst Grootegast/Leek/Marum
 • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Waterbedrijf Groningen
 • Lid Begeleidingscommissie Landschapselementen ZWK
 • Lid begeleidingscommissie Dwarsdiep
Politieke partijPvdA

Hans de Graaf

de Graaf
contactgegevens en taken Hans de Graaf
FunctieProgrammamanager
AdresDe Hilde 84
9472 WG  Zuidlaren
E-mailadresh.degraaf@marum.nl
Taken

Aandachtsgebieden

 • Financieel beleid in ruimste zin des woords
 • Sportbeleid
 • Accommodatiebeleid met nadruk op realisatie Integraal KindCentrum Marum
 • Inkoopbeleid 
 • Recreatie en toerisme
 • Bijwonen college- en raads(commissie)vergaderingen

Nevenfunctie (niet gerelateerd aan hoofdfunctie)

 • wethouder gemeente Tynaarlo (bezoldigd)

Volg Harry op Twitter

Politieke partijChristenUnie

Jan Jellema

Jellema
contactgegevens en taken Jan Jellema
FunctieGemeentesecretaris
AdresValeriaan 7
9363 LL  Marum
E-mailadresj.jellema@marum.nl
Taken

Spreekuur: volgens afspraak

Nevenfuncties (niet gerelateerd aan de hoofdfunctie)

 • Lid Raad van Toezicht Speciaal onderwijs Friesland (bezoldigd)
 • Gastdocent, Hanzehogeschool (bezoldigd)

Top