Verordeningen

De gemeente kan regelingen vaststellen waaraan burgers zich dienen te houden. De gemeente dient zich dan wel te houden aan de grenzen die de Gemeentewet en andere wetten geven.

Voor een leefbare en veilige samenleving is het nodig dat de gemeente regels vaststelt waaraan de burger zich dient te houden. De gemeente heeft de bevoegdheid regels vast te stellen voor zaken die onder haar verantwoordelijkheid vallen.

Een voorbeeld van zo’n regeling is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze bevat een groot aantal gebods- en verbodsbepalingen, over onder meer de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Gemeentelijke regelingen zijn openbaar. Iedereen die dat wil, mag ze bekijken. Wilt u weten of u iets mag of niet mag of hoeveel u ergens voor moet betalen bij de gemeente? U vindt in de regelingen op veel van deze vragen antwoord. Indien de gemeenteraad van Marum een nieuwe regeling vaststelt of een regeling wijzigt, zal zo spoedig mogelijk na de besluitvorming de nieuwe versie van de regeling in het register worden opgenomen.

Wetstechnische informatie en de teksten van de verordening wordt u digitaal aangeboden.

Alle vastgestelde verordeningen van de gemeente zijn te raadplegen via overheid.nlExterne site, opent in hetzelfde venster

Top