Regelgeving

 • Hondenpoep

  De gemeente Marum streeft naar een leefomgeving die voor iedereen prettig is. Aan de gemeente wordt vaak gevraagd of er niets aan hondenpoep kan worden gedaan. Inwoners en scholen zijn in 2011 opgeroepen mee te denken over het probleem en de oplossing. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat gehad.

 • Milieuklachten

  Milieuklachten kunt u melden via het algemene telefoonnummer 0594 - 64 13 33. Klachten kunnen ook schriftelijk worden ingediend of via het meldingenformulier op deze website. Als u een klacht indient kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.

 • Bezwaar en beroep

  De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Marum nemen veel beslissingen op uiteenlopende beleidsterreinen. U kunt hierbij denken aan het verlenen of weigeren van bouwvergunningen, het toekennen of weigeren van subsidies, het toekennen van (bijzondere) bijstand, het verlenen van kapvergunningen enzovoort. Het gaat dus om beslissingen die van invloed kunnen zijn op uw woon- en/of leefomgeving

 • Interne en externe klachtenregeling

  In deze publicatie besteden we aandacht aan een tweetal klachtenregelingen die onze gemeente kent: de interne klachtenregeling en de externe klachtenregeling. Doel hiervan is u te informeren over de mogelijkheden die u hebt, als u een klacht heeft over een bestuursorgaan van de gemeente of over iemand die bij de gemeente werkzaam is (een gemeentebestuurder of een ambtenaar).

 • Verordeningen

  De gemeente kan regelingen vaststellen waaraan burgers zich dienen te houden. De gemeente dient zich dan wel te houden aan de grenzen die de Gemeentewet en andere wetten geven.

 • WOB

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Als u bepaalde informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen.

 • Wet dwangsom en beroep

Top