Besluitenlijsten raad

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 20 DECEMBER 2017

 • De raad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regelingen Novatec en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier tot opheffing van deze regelingen en op onderdelen nieuwe samenwerkingsafspraken te maken en tevens het college en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen op te dragen alle noodzakelijke voorbereidingen voor een definitief besluit te treffen.
 • De Kadernota Beschut Werk, de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Marum 2017 en de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Marum 2017 zijn vastgesteld.
 • De door het Rijk aan de gemeente Marum beschikbaar gestelde middelen in het kader van de Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) 2017 en 2018 worden besteed zoals voorgesteld in de als gevolg van een aangenomen amendement gewijzigde Notitie besteding Klijnsmagelden 2017 en 2018.
 • In principe wordt in de gemeente Marum ruimte geboden aan initiatieven voor Tiny Houses. Daarbij wordt conform een unaniem aangenomen amendement niet van iedere potentiële gegadigde verwacht dat hij/zij achter de ideële achtergrond van het concept (minimalistisch leven met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk) staat. In een aangenomen motie wordt het college gevraagd om zo snel mogelijk een mogelijkheid te creëren waarin het realiseren van Tiny Houses in de gemeente Marum mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast voert de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een onderzoek uit. Tiny Houses mogen een maximale oppervlakte hebben van 50 m² en moeten als nul-op-de-meter woning gerealiseerd worden.
 • Het Watertakenplan Westerkwartier 2018-2022 en specificatie Marum 2018 zijn vastgesteld.
 • Het besluit van het bestuur van de Stichting Westerwijs om de stichting te ontbinden, de bestuurlijke fusie tussen Penta Primair en Westerwijs en de statuten van de nieuwe stichting Quadraten zijn goedgekeurd.
 • De navolgende belastingverordeningen en – indien van toepassing – de daarbij behorende tarieventabellen zijn vastgesteld:
  • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
  • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
  • Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018
  • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018
  • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP MAANDAG 13 NOVEMBER 2017

 • De Verordening Activiteitenfonds gemeente Marum 2017 is vastgesteld. Ten opzichte van de vorige verordening is onder meer sprake van een wijziging van de wettelijke grondslag en het verschuiven van de inkomensgrens met betrekking tot minimaregelingen van 110% naar 120%.
 • De Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Marum 2017 is vastgesteld. Ten opzichte van de vorige verordening is sprake van een verschuiving van de inkomensgrens met betrekking tot minimaregelingen van 110% naar 120%.
 • De grondprijs in lopende in- en uitbreidingsplannen wordt niet meer verhoogd en is definitief vastgesteld op het huidige lagere tarief. In nieuwe uitbreidingsplannen wordt de toeslag op de grondprijs voor bestaande woongebieden/bovenwijkse voorzieningen weer toegepast.
 • De Tweede bestuursrapportage (Najaarsnota) 2017 is vastgesteld en als gevolg van wat in deze nota staat is de begroting 2017 gewijzigd.
 • De Programmabegroting 2018 alsmede het Integraal Meerjarenbeleidsplan 2019-2021 is vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2017

 • De heer P. van Dijken is toegelaten tot en geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad namens Toekomst voor Marum in de vacature die ontstaan was door het vertrek van de heer K. Jansma.
 • De Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden van gemeentepersoneel, door het college vastgesteld op 4 maart 2015 is van overeenkomstige toepassing te verklaren op de griffie(r).
 • De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 vastgesteld. Het opnieuw vaststellen van de verordening is nodig in verband met wijziging van de Participatiewet.
 • Aan burgemeester en wethouders is toestemming verleend om de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen vast te stellen.
 • Voor wat betreft de jeugdhulp is besloten om voor de periode 2018-2020 niet financieel solidair te zijn met de Groninger gemeenten, anders dan die in het Westerkwartier, op het inkoopbudget ZIN en PGB en gedurende deze periode wel solidair te zijn op:
  • landelijke inkoop van specialistische voorzieningen;
  • bovenregionale inkoop van Jeugdhulp Plus;
  • zeer specialistische voorzieningen;
  • regionale voorzieningen zoals de bereikbaarheidsdienst, Veilig Thuis, cliëntorganisaties en de regionale coördinatietaken voor een aantal voorzieningen.
 • Het normenkader rechtmatigheid 2017 is vastgesteld. Dit normenkader betreft de inventarisatie van relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. Het normenkader wordt ieder jaar aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 19 JULI 2017 

 • Voor de uitwerking van de inhoudelijke invulling van een Integraal Kindcentrum in de kern Marum is een voorbereidingskrediet van maximaal € 30.000 beschikbaar gesteld. 
 • De jaarstukken 2016 zijn vastgesteld. Het saldo van € 1.193.474 wordt voor een bedrag van € 152.000 ten gunste gebracht van de reserve Sociaal Domein, € 300.000 wordt ten gunste gebracht van de in te stellen reserve leefbaarheidsplannen, € 660.000 van de eveneens in te stellen reserve afboeken boekwaarden schoolgebouwen en het restant wordt toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve. 
 • De Eerste bestuursrapportage (Voorjaarsnota) 2017 is vastgesteld. Het positieve resultaat van de Voorjaarsnota is € 147.420 positief. Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke begrotings-saldo ad € 164.000 minder negatief wordt, namelijk € 16.580.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 21 JUNI 2017 

 • De raad heeft kennis genomen van de jaarrekening 2016 en de actualisatie van de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen. Namens de raad zal het college een zienswijze indienen op de concept begroting 2018, aangevende dat er teleurstelling bestaat over een hogere bijdrage gedurende het derde achtereenvolgende jaar, zonder daarvoor iets wezenlijks terug te krijgen. 
 • De raad spreekt zijn teleurstelling uit over een tekort van € 1.000.000, maar besluit geen zienswijze in te dienen op de concept beleidsbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Novatec, omdat dit tekort hoofdzakelijk veroor-zaakt wordt door een lagere rijksbijdrage. 
 • De raad heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen. Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen wordt geen gebruik gemaakt. 
 • De raad heeft kennis genomen van de actualisatie van de begroting 2017 en besloten geen zienswijze in te dienen op de ontwerp beleids- en financiële begroting 2018 van de gemeen-schappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg. 
 • De raad heeft ingestemd met de opheffing van de openbare basisschool ’t Jonkertje te Jonkersvaart per 1 augustus 2017 en besloten niet de school zelf in stand te houden. 
 • De raad heeft ingestemd met het aangaan van een subsidierelatie met MEE Groningen vanuit het Westerkwartier voor het jaar 2018. 
 • De exploitatieopzet Centrumplan Marum is vastgesteld. In het kader van de begrotingscyclus zal voortaan jaarlijks de actualisering van de exploitatie beoordeeld en vastgesteld worden. 
 • Het overzicht indicatieve raming frictiekosten herindeling is vastgesteld. Aan het college is gevraagd dit te verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage. 
 • De jaarstukken 2016 zijn inhoudelijk behandeld. De besluitvorming is in afwachting van het definitieve accountantsrapport aangehouden tot de volgende vergadering.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MEI 2017

 • Het Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum, de laatste voor zover het de woonplaatsen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd betreft, is vastgesteld. Dit besluit zal met het Herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen gezonden worden.
 • De Verordening op de Raadsgroep Herindeling is vastgesteld. Met de benoeming van de voorgestelde leden en plaatsvervangende leden is ingestemd.
 • Het startdocument bestemmingsplan Marum-Alberdaheerd II is vastgesteld. Een motie waarin het college wordt opgedragen in het bestemmingsplan Alberdaheerd II de kavelgrootte vrij te laten met een minimum van 400 m², de bouwvoorschriften in het bestemmingsplan te verminderen en een onderbouwd voorstel te doen voor een maximum aantal woningen voor het plan Alberdaheerd II, zó dat er ruimte blijft voor ontwikkeling van (inbreidings)plannen elders en dit voor te leggen aan de raad, is aangenomen, waarbij nader bepaald is dat de uitwerking van de vermindering van bouwvoorschriften voorafgaand aan de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd.
 • De raad heeft kennisgenomen van de concept programmabegroting 2018 van de ISD Noordenkwartier en besloten hierop een zienswijze in te dienen.
 • De raad heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Groningen en besloten hierop een zienswijze in te dienen.
 • Met de notitie Nieuwe vorm Hulp bij het huishouden per 1 juli 2017 is ingestemd. De benodigde middelen voor Hulp bij het huishouden basis voor 2017 en verder zijn beschikbaar gesteld.
 • De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017 en de Verordening Jeugdhulp 2017 zijn vastgesteld. De raad heeft kennis genomen van de evaluatie werking regelgeving Wmo en Jeugd, de Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2017 en de Nadere Regels Jeugdhulp 2017.
 • De raad heeft kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de Stichting Westerwijs en besloten af te zien van het indienen van een zienswijze.
 • De raad heeft kennisgenomen van de actualisering van het haalbaarheidsonderzoek Integraal KindCentrum Marum en ingestemd met het vormen van een reserve Afboeking boekwaarden scholen bij het opstellen van de jaarrekening 2016 en daaraan € 500.000 toe te voegen mits het rekeningresultaat 2016 dit toelaat. Definitieve besluitvorming over de realisatie van een IKC is afhankelijk van de uitkomst van de subsidieaanvraag bij de Provincie.
 • De eerste wijziging van de Legesverordening en bijbehorende Tarieventabel 2017 is vastgesteld. De wijziging is het gevolg van nieuwe wetgeving en jurisprudentie, alsmede enkele redactionele aanpassingen.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 12 APRIL 2017

 • Aan wethouder J.E. de Graaf is voor de duur van één jaar ontheffing verleend van de verhuisplicht.
 • Voor de jaren 2017 en 2018 is een bedrag van € 1.500 per jaar beschikbaar gesteld voor een partnerschap met De Vakantiebank om vakanties voor gezinnen met kinderen die leven rondom of onder de armoedegrens mogelijk te maken.
 • Een motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD over aardgasvrij bouwen in nieuwe woonwijk Alberdaheerd II is aangehouden en zal worden betrokken bij de startnotitie bestemmingsplan Alberdaheerd II.
 • Een motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD over het in stand houden van de Groninger Blaarkop (Polderpanda) is ingetrokken.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017

 • Voor het verbeteren (verharden enkel spoor) van het pad langs de Pierswijk is een krediet van € 8.600 (exclusief BTW) beschikbaar gesteld. De kosten worden gedekt uit de reserve Leefbaarheidsprojecten.
 • Voor de aanleg van een schelpenpad van 1 meter breed tussen Willemstad en Jonkersvaart is een krediet van € 15.600 (exclusief BTW) beschikbaar gesteld. De kosten worden voor 50% gedekt uit de reserve Leefbaarheidsprojecten en voor 50% uit de reserve Recreatie en toerisme.
 • In verband met het vervallen van de wettelijke grondslag is de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 juli 2015, ingetrokken.
 • Aan burgemeester en wethouders is toestemming verleend om de Centrumregeling Beschermd Wonen te wijzigen per 1 januari 2017. Deze wijziging is noodzakelijk op basis van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen. Het doel is om een centrumregeling te hebben die maximale flexibiliteit biedt, recht doet aan de dagelijkse praktijk en ruimte laat voor wijzigingen in de uitvoering.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 1 FEBRUARI 2017

 • De Erfgoedverordening gemeente Marum 2016 is vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Monumentenverordening gemeente Marum 2008.
 • De begroting 2017 van de Stichting Westerwijs is goedgekeurd. Op basis van de aangeleverde informatie kan geconcludeerd worden dat de begroting op orde is en dat de risico’s die er zijn in de toelichting bij de begroting worden genoemd. Tevens is kennis genomen van het jaarplan 2017 van de Stichting Westerwijs.
 • De Financiële verordening gemeente Marum 2017 op grond van artikel 212 van de Gemeentewet is vastgesteld.
 • De raad heeft ten aanzien van het Centrumplan Marum op grond van artikel 13 lid 4 van de koopovereenkomst van 30 april 2014 ingestemd met het continueringsaanbod van projectinvesteerder Raadhuis Marum Vastgoed B.V., resulterend in € 229.000 lagere opbrengst dan in de laatst vastgestelde GREX was voorzien. Daartoe wordt de bestaande koopovereenkomst ontbonden en een nieuwe aangegaan. De aan de oude overeenkomst verbonden te betalen boete zal geïncasseerd worden bij De Hoorn B.V. Daarnaast zal het college actief doorwerken aan het vinden van oplossingen voor de anders per 1 april 2017 mogelijk wegvallende zorgcomponent in het nieuw te realiseren vastgoedcomplex in het Centrumplan. Mocht het verloop van het proces daartoe aanleiding geven, zal het college een mediator inschakelen.
 • De kaders voor de Programmabegroting 2018 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier worden aan het bestuur kenbaar gemaakt.
 • Een motie waarin het college wordt opgedragen op de website van de gemeente tips en adviezen voor het starten van een Buurtpreventie-app en een overzicht van de al aanwezige initiatieven te vermelden, deze informatie actief te promoten, één en ander af te stemmen en te organiseren samen met de Politie en geld te reserveren voor het plaatsen van de WhatsAppbuurpreventieborden daar waar WhatsApp-groepen actief zijn, is unaniem aangenomen.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP MAANDAG 16 JANUARI 2017

 • Met de stemmen van de fracties van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie voor en de fracties van GemeenteBelangen Marum en Toekomst voor Marum tegen is het Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier vastgesteld. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum leggen het Herindelingsontwerp voor de duur van acht weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden. Het Herindelingsontwerp wordt naar het college van Gedeputeerde Staten gestuurd. 
 • Met de stemmen van de fracties van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie voor en de fracties van GemeenteBelangen Marum en Toekomst voor Marum tegen is het Plan van Aanpak herindeling gemeente Westerkwartier vastgesteld. In dit plan wordt ingegaan op de rollen en verantwoordelijkheden, wat er op de gemeente afkomt en welke planning gehanteerd wordt voor de bouw van de nieuwe gemeente en de bestuurlijke en ambtelijke organisatie daarvoor.

Top