Besluitenlijsten raad

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 25 APRIL 2018

 • De Verordening Adviesraad Sociaal Domein is vastgesteld. Aan het college is mandaat gegeven om daar waar het in de verordening wringt met de naam Westerkwartier waar Marum gelezen moet worden de vrijheid te hebben in overleg met de andere gemeenten in het Westerkwartier te gaan, zodat dit jaar één op één doorgegaan kan worden en vanaf 1 januari de gemeente Westerkwartier daar ook mee verder kan.
 • Op grond van artikel 26 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Marum wordt aan de heer J.E. de Graaf, programma-manager, spreekrecht verleend over de programma’s in de vergaderingen van de gemeenteraad tot 1 januari 2019.
 • Een door de ChristenUnie en PvdA ingediende motie vreemd aan de orde van de dag waarin het college opgedragen wordt uitgangspunten bij de (bouw)planvorming op te nemen die resulteren in een Integraal KindCentrum met 0-op-de-meter, is met algemene stemmen aangenomen. 

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP MAANDAG 19 MAART 2018

 • De raad heeft ingestemd met de adviesrapportage Basisondersteuning en één integrale toegang Sociaal Domein.
 • De raad heeft kennisgenomen van de bijgestelde begroting 2017 en de actualisatie begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg en heeft besloten een zienswijze in te dienen gericht op het proces rond de bijgestelde begroting 2017.
 • De raad heeft kennisgenomen van de visie en ingestemd met de verdeling van voorzieningen binnen de maatschappelijke Plint en het Integraal Kindcentrum (IKC) en met de ruimtebehoefte IKC, het evenemententerrein als locatie voor het IKC en het beschikbaar stellen van een krediet van € 6.414.675 voor de realisatie van het IKC en de daarbij behorende kapitaallasten,de vrijval kapitaallasten en de inzet van het in de begroting opgenomen bedrag van € 195.00 voor dekking van de kapitaallasten beschikbaar te stellen. 

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018

 • Het bestemmingsplan Marum Buitendorpen is analoog en digitaal vastgesteld. Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vastgesteld.
 • Aan het college van burgemeester en wethouders is toestemming verleend om op grond van artikel 51, tweede en derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen aan te passen.
 • De raad heeft kennis genomen van de begrotingswijziging 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen en besloten een zienswijze in te dienen over de gevolgde procedure.
 • De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Marum 2018 is als gevolg van een aantal technische wijzigingen vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 JANUARI 2018

 • De raad heeft het college toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

 • De raad heeft kennis genomen van de evaluatie Monitor Sociaal Domein 2016 en ingestemd met de voorstellen om de monitor 2017 en 2018 een signaalfunctie te geven en om een plan van aanpak op te stellen voor een nieuwe monitor vanaf 2019. 

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 20 DECEMBER 2017

 • De raad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regelingen Novatec en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier tot opheffing van deze regelingen en op onderdelen nieuwe samenwerkingsafspraken te maken en tevens het college en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen op te dragen alle noodzakelijke voorbereidingen voor een definitief besluit te treffen.
 • De Kadernota Beschut Werk, de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Marum 2017 en de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Marum 2017 zijn vastgesteld.
 • De door het Rijk aan de gemeente Marum beschikbaar gestelde middelen in het kader van de Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) 2017 en 2018 worden besteed zoals voorgesteld in de als gevolg van een aangenomen amendement gewijzigde Notitie besteding Klijnsmagelden 2017 en 2018.
 • In principe wordt in de gemeente Marum ruimte geboden aan initiatieven voor Tiny Houses. Daarbij wordt conform een unaniem aangenomen amendement niet van iedere potentiële gegadigde verwacht dat hij/zij achter de ideële achtergrond van het concept (minimalistisch leven met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk) staat. In een aangenomen motie wordt het college gevraagd om zo snel mogelijk een mogelijkheid te creëren waarin het realiseren van Tiny Houses in de gemeente Marum mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast voert de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een onderzoek uit. Tiny Houses mogen een maximale oppervlakte hebben van 50 m² en moeten als nul-op-de-meter woning gerealiseerd worden.
 • Het Watertakenplan Westerkwartier 2018-2022 en specificatie Marum 2018 zijn vastgesteld.
 • Het besluit van het bestuur van de Stichting Westerwijs om de stichting te ontbinden, de bestuurlijke fusie tussen Penta Primair en Westerwijs en de statuten van de nieuwe stichting Quadraten zijn goedgekeurd.
 • De navolgende belastingverordeningen en – indien van toepassing – de daarbij behorende tarieventabellen zijn vastgesteld:
  • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
  • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
  • Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018
  • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018
  • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
Top