Besluitenlijsten raad

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 21 DECEMBER 2016

 • De zienswijze over het concept Regionaal Dekkingsplan Brandweer 2016-2020 van de Veiligheidsregio Groningen, die naar voren gebracht is tijdens de vergadering van de raadscommissie en die inmiddels onder de aandacht van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is gebracht, zijn bekrachtigd. Daarnaast zal de vertegenwoordiger van de gemeente Marum in het Algemeen Bestuur aandacht vragen voor slecht of niet bereikbare adressen voor brandweervoertuigen.
 • De “Reiswijzer” kernenbeleid met de daarin genoemde aanbevelingen is vastgesteld. Uit de reserves Lokaal Beleid en Sociaal Domein is totaal € 75.000 beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een procesbegeleider c.q. dorpencoördinator voor een periode van twee jaar.
 • Naar aanleiding van het onderzoek naar maatschappelijke kosten en opbrengsten is de inkomensgrens op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima verhoogd van 110% naar 120%. Het college komt met een aanvullend voorstel waarin armoedebestrijding specifiek bij gezinnen met kinderen nader wordt uitgewerkt.
 • Aan burgemeester en wethouders is toestemming verleend voor het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006. De wijziging heeft betrekking op de rechtspositie van de medewerkers van Novatec die niet onder de Wet sociale werkvoorziening vallen.
 • Het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan IV wordt verlengd tot 1 januari 2018. In het bestuurlijk overleg Waterketen Westerkwartier is afgesproken op 1 januari 2018 een gezamenlijk plan voor het Westerkwartier te hebben, waarbij dit voor 2018 nog opgesplitst wordt per gemeente.
 • De Afvalstoffenverordening gemeente Marum 2016 is vastgesteld.
 • Met de door de Stichting Westerwijs voorgestelde statutenwijziging om een Raad van Toezichtmodel te kunnen invoeren is ingestemd. De voorgestelde leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd.
 • Aan de Stichting Peuterspeelzalen Nuis/Boerakker e.o. wordt gedurende het jaar 2017 dan wel tot het moment dat de wetgeving wijzigt, voor het in stand houden van peuterspeelzaal ’t Clowntje te Boerakker een ontheffing als bedoeld in artikel 5, lid 3 van de Beleidsregels subsidiëring peuterspeelzaalwerk verleend.
 • De navolgende belastingverordeningen en – indien van toepassing – de daarbij behorende tarieventabellen zijn vastgesteld:
  • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017
  • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2017
  • Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017
  • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017
  • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
 • Met het voorstel voor de verstrekking door burgemeester en wethouders van een borgstelling voor het realiseren van een zorgaccommodatie aan de Zonnehuisgroep Noord via De Hoorn B.V. in het Centrumplan Marum is niet ingestemd. Dat de aanleg van de bypass onverkort onderdeel blijft uitmaken van de verdere uitwerking van het Centrumplan is bevestigd.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016

 • Het huidige integraal vergunningen-, toezichts- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving (VTH-beleid) is verlengd tot maximaal 1 januari 2019, met uitzondering van de toezichts- en handhavingsstrategie zoals genoemd in hoofdstuk 5.
 • De Nota grondbeleid is vastgesteld. In deze nota wordt rekening gehouden met de gewijzigde marktsituatie en wordt geanticipeerd op de invoering van vennootschapsbelasting.
 • De grondprijsverlaging voor woningbouwkavels in lopende in- en uitbreidingsplannen is verlengd tot en met 31 december 2017. Eind 2017 wordt besloten of tot structurele verlaging van deze prijzen wordt overgegaan.
 • De Verordening starterslening gemeente Marum is vastgesteld. Hierdoor kan voor toekomstige nieuwbouwprojecten de starterslening als stimuleringsinstrument behouden worden met de mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek.
 • De Uitgangspuntennota Duurzaamheid 2016-2018 is vastgesteld. Tevens is ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017.
 • Het normenkader rechtmatigheid 2016 is vastgesteld. Aan de hand van dit normenkader kan de accountant de boekhouding controleren op de onderdelen getrouwheid en rechtmatigheid.
 • Er is een garantie afgegeven voor een bijdrage van € 2.000 aan de leerlingenraad van de openbare basisschool “De Springplank” te Marum voor de realisatie van een kunstgrasveld op het schoolplein.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP MAANDAG 14 NOVEMBER 2016

 • De Tweede bestuursrapportage (Najaarsnota) 2016 is vastgesteld.
 • De Programmabegroting 2017 inclusief Integraal meerjarenbeleidsplan 2018-2020 is vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2016

 • Mevrouw H. Bergsma-de Lange is geïnstalleerd als raadslid in de vacature die is ontstaan door het vertrek van mevrouw H. Zeilemaker.
 • Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Marum 2016 is vastgesteld.
 • De raad heeft kennis genomen van het rekenkameronderzoek naar gemeentelijke bestemmingsheffingen en retributies Westerkwartiergemeenten en de conclusies en aanbevelingen onderschreven.
 • De Beleidskaders mantelzorgwaardering en mantelzorgondersteuning Westerkwartier zijn vastgesteld.
 • Voor de cliëntondersteuning wordt, via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten, onder het stellen van aangescherpte condities, een subsidierelatie aangegaan met MEE Groningen voor het jaar 2017.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2016

 • De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Marum 2016 is vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de APV Marum 2010.
 • De Verordening Kwaliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Groningen is vastgesteld. Deze verordening vormt het kader voor het beoordelen, borgen en verbeteren van de kwaliteit van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • De tijdens de vergadering van de raadscommissie naar voren gebrachte zienswijze ten aanzien van de concept begroting 2017 van de Veiligheidsregio Groningen is bekrachtigd. Tevens heeft de raad kennis genomen van de jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio.
 • Er wordt een zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting 2017 van de Omgevingsdienst Groningen. Basis hiervoor is de bij dit onderwerp aangenomen motie, ingediend door PvdA en VVD.
 • Het Beeldend beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP DINSDAG 14 JUNI 2016

 • De jaarstukken 2015 zijn aan de raad aangeboden. Behandeling vindt plaats in de raads-vergadering van 13 juli 2016.
 • De concept begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van Novatec zijn besproken. Aan het Algemeen Bestuur wordt een reactie verzonden.
 • De concept begroting 2017 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier is besproken. Aan het Algemeen Bestuur wordt een reactie verzonden.
 • De ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen is besproken. Er wordt geen zienswijze ingediend.
 • Het budget voor zonnepanelen in het kader van de Duurzaamheidslening wordt verhoogd met € 100.000. In verband hiermee wordt artikel 3 van de Verordening duurzaamheidslening aangepast.
 • De jaarrekening 2015 van de Stichting Westerwijs is goedgekeurd. De raad heeft kennis genomen van jaarverslag 2015, de goedkeurende accountantsverklaring en de meerjaren-raming 2016-2019.
 • De Beleidsregels subsidiëring peuterspeelzaalwerk 2016 zijn vastgesteld.
 • Ten aanzien van de cliëntondersteuning wordt per 1 januari 2017 het Regionaal Transitie Arrangement met MEE beëindigd. In september 2016 wordt een besluit genomen ten aanzien van het definitieve scenario voor wat betreft de afspraken met MEE met ingang van 2017.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 25 MEI 2016

 • De raad heeft kennis genomen van het jaarverslag 2015 over de uitvoering van de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving en de Wet op de ruimtelijke ordening.
 • De raad heeft kennis genomen van de jaarrekening 2015 en de algemene beleidsmatige en financiële kaders 2017 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen.
 • Het Definitief Ontwerp herinrichting huidige centrum Marum is vastgesteld als raamplan voor toekomstige maatregelen. Het parkeerterrein voor de Albert Heijn en het parkeerterreintje naast Bloemenhuis De Anjelier worden nog in 2016 aangepakt. De kosten ad € 112.000 en € 23.000 exclusief BTW worden binnen de Exploitatie centrumplan gedekt. De exploitatie van het project Centrumplan is vastgesteld met een positief eindsaldo van € 2.619.
 • De Nota speeltuinen 2016-2020 is vastgesteld. De financiële gevolgen van deze nota worden betrokken bij de afwegingen rond de Voorjaarsnota 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 20 APRIL 2016

 • Aan wethouder, de heer J.E. de Graaf is voor de duur van één jaar ontheffing van de verhuisplicht verleend.
 • De Nota reclamebeleid 2015 gemeente Marum, inclusief de bijbehorende toelichting is vastgesteld. In de te zijner tijd vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening Marum zal een wijziging voor wat betreft de vergunningplicht voor handelsreclame worden opgenomen. Aan de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Marum wordt in artikel 2.3.10a een tarief voor een reclamevergunning toegevoegd.
 • Het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeenten Leek en Marum 2016-2020 is vastgesteld. Doel van de schuldhulpverlening is het bevorderen van participatie en het beperken van maatschappelijke kosten. Met dit plan worden de beleidsuitgangspunten hiervoor vastgesteld.
 • Het ontwerpbestemmingsplan Boerakker – woningbouwlocatie Hoofdweg 14 e.o. is ongewijzigd vastgesteld. Tevens is de Nota zienswijzen vastgesteld en zijn de ingediende zienswijzen ongegrond verklaard. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld.
 • Aan de Chr. Jenaplanschool “De Kring” in Nuis wordt een bedrag van € 72.328 beschikbaar gesteld voor de inrichting met onderwijsleerpakketten of leer- en hulpmiddelen en met meubilair, voor zover dit nog niet eerder door het Rijk of de gemeente is bekostigd. De kapitaallasten worden gedekt uit de post Onvoorzien Vervangingsinvesteringen.
 • Voor de voorbereiding en aanleg van een kunstgrasveld op sportcomplex “De Holten” te Marum is een krediet van € 370.000 beschikbaar gesteld. Dit besluit impliceert de aanleg van een kunstgrasveld op veld 2.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 16 MAART 2016

 • De Kadernotitie Herindeling Westerkwartier, inclusief de Nota van wijzigingen is vastgesteld. De raad heeft kennisgenomen van de oplegnotitie en de reactienota. De kadernotitie vormt de basis voor de strategische visie, die wordt opgenomen in het herindelingsontwerp, dat de formele basis voor de herindeling vormt.
 • Het Treasurystatuut, vastgesteld op 29 maart 2001, is ingetrokken. De raad heeft kennis-genomen van het door burgemeester en wethouders vastgestelde Treasurystatuut gemeente Marum 2016.
 • De gezamenlijke rekenkamercommissie Leek-Marum-Zuidhorn wordt in de huidige vorm tot het eind de huidige raadsperiode voortgezet met aansluiting van de gemeente Grootegast. De huidige leden van de rekenkamercommissie zijn herbenoemd tot het eind van de huidige raadsperiode.
 • Om het verstrekken van duurzaamheidsleningen mogelijk te maken is de Verordening duurzaamheidslening gemeente Marum vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 17 FEBRUARI 2016

 • De begroting 2016 van de Stichting Westerwijs is goedgekeurd. De raad heeft kennis genomen van het jaarplan 2016 van de Stichting Westerwijs.
 • Het normenkader rechtmatigheid 2015, eerste herziening is vastgesteld. De herziening is nodig in verband met het feit dat per 1 juli 2015 een aantal verordeningen in werking is getreden en andere zijn ingetrokken.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MARUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG 20 JANUARI 2016

 • Aan het college is toestemming verleend om de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen te wijzigen. De gewijzigde regeling is dan aangepast aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • De Sportnota 2016-2019 is vastgesteld met de toezegging van het college om (ruim) vóór de begroting 2017 te komen met een prioriteitsstelling waarover in de raadscommissie gesproken kan worden en die de raad als richtinggevend voor de begroting 2017 kan meegeven. In deze nota wordt het nieuwe sport- en beweegbeleid omschreven met als speerpunten sportstimulering, sportverenigingen & samenwerking en sportaccommodaties. 

Top