Gemeentearchief

Het gemeentearchief bevat interessante bronnen voor het doen van genealogisch onderzoek (stamboom), huizenonderzoek en lokaal-historisch onderzoek. Vanaf het ontstaan heeft de gemeente een groot aantal taken uitgevoerd en informatie daarover is in het gemeentearchief terug te vinden.
Het archief van de gemeente Marum begint rond 1811 en ze is toegankelijk door middel van een inventaris. Deze inventaris is ook te vinden op www.groningerarchiefnet.nlExterne site, opent in hetzelfde venster .

Oudere archieven zijn vaak terug te vinden bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Veel genealogische informatie (voor stamboomonderzoek) is ook te vinden op www.allegroningers.nlExterne site, opent in hetzelfde venster of www.wiewaswie.nlExterne site, opent in hetzelfde venster.
(Nog) niet alle informatie in het gemeentearchief is openbaar, zoals bijvoorbeeld de aktes van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden).

Bezoek

Het gemeentearchief is op afspraak te bezoeken. De openingstijden  zijn gelijk aan die van het gemeentehuis. Maak een afspraak via de algemene telefoonnummer van het gemeentehuis 0594 64 13 33 of door middel van email gemeente@marum.nlemail. Mocht u het gemeentearchief gaan bezoeken neemt dan een geldige identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk vragen om informatie uit het archief. Geef zo duidelijk mogelijk aan welke informatie u zoekt en stuur vervolgens uw verzoek naar de gemeente. Houd er rekening mee dat nog niet alle informatie in het gemeentearchief openbaar is.

Kosten

 • Een bezoek aan het archief is gratis.
 • Voor een kopie betaalt u € 0,15 per bladzijde.
 • Bij minder dan vier kopieën geldt een minimumbedrag van € 1,00.
 • Bij schriftelijke verzoeken betaalt u ook voor het onderzoek dat de archiefmedewerkers verrichten.

Bezoekersreglement archieven gemeente Marum.

1. Algemeen

 • 1.1    Het archief is voor het publiek geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur en op  woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur en op afspraak.
 • 1.2    Bezoekers hebben toegang tot de werkruimte, die zich bevindt op de begane grond naast de hoofdingang, kamer 12.
 • 1.3    In het gemeentehuis bestaat een rookverbod. Bezoekers kunnen eventueel gebruikmaken van de rokersruimte van het gemeentehuis. Verder mag gebruik gemaakt worden van allerlei voorzieningen als toiletten, wifi enzovoorts. 

2. Registratie en toegang

 • 2.1    Bezoekers melden zich bij ieder bezoek bij de receptie  in de hal van het gemeentehuis, waarna zij door een medewerker van het archief worden opgehaald en begeleid naar de werkruimte.
 • 2.2    Bij het eerste bezoek krijgt de bezoeker een exemplaar van het bezoekersreglement uitgereikt.
 • 2.3    Bij het eerste bezoek legitimeert en registreert de bezoeker zich. Zonder deze registratie wordt geen inzage in archiefstukken gegeven. De registratie bevat naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, onderwerp van onderzoek, bezoekdatum en handtekening van de bezoeker.  Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 2.4    Door ondertekening van de registratie verklaart de bezoeker bekend te zijn met en zich te houden aan het bezoekersreglement. Wanneer een bezoeker zich niet houdt aan de regels of aanwijzingen van medewerkers niet opvolgt, kan de toegang tot de werkruimte ontzegd worden.
 • 2.5    Bij ieder vervolgbezoek wordt gecontroleerd of de bezoeker geregistreerd staat, desgewenst met legitimatie. De bezoekdata worden bijgeschreven bij de registratie, waarin in overleg met de bezoeker correcties en aanvullingen kunnen worden aangebracht.
 • 2.6    De faciliteiten in de werkruimte zijn bedoeld als hulpmiddelen bij onderzoek en mogen daarom niet voor andere (privé)doeleinden worden ingezet.

3. Raadpleging

 • 3.1    Stukken kunnen worden aangevraagd via de aanwezige medewerker.
 • 3.2    Er kunnen uitsluitend stukken worden aangevraagd uit (openbare) archieven en collecties, die toegankelijk zijn middels een toegang (inventaris of plaatsingslijst).
 • 3.3    Na aanvraag duurt het maximaal 15 minuten voordat stukken ter inzage worden gegeven.
 • 3.4    Inzage en openbaarheid van stukken wordt conform de Archiefwet en het afzonderlijk bij archieven bepaalde geregeld.
 • 3.5    Indien de toestand van archiefstukken daartoe aanleiding geeft of die stukken niet veilig aan de bezoeker kunnen worden verstrekt, kan de inzage worden afgewezen door de medewerker.
 • 3.6    Geheel of gedeeltelijke afwijzing van verzoeken tot inzage worden al naar gelang de aard van het verzoek op schriftelijke of mondelinge wijze toegelicht. Men kan hiertegen bezwaar aantekenen bij het gemeentebestuur.
 • 3.7    Indien de bezoeker niet verklaart dat het onderzoek een historisch, wetenschappelijk, genealogisch of statistisch doel dient, zullen geen stukken ter inzage worden gegeven die onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.
 • 3.8    Voor de inzage van stukken waarvan de openbaarheid is beperkt kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
 • 3.9    Raadpleging van stukken kan alleen op de daartoe aangewezen werkplek plaatsvinden en daarvoor moeten aanwezige hulpmiddelen worden gebruikt volgens de aanwijzingen.
 • 3.10    Op archiefstukken mag niet worden geschreven en vouwen, kreuken of scheuren dienen te worden voorkomen.
 • 3.11    Leunen op stukken, bevochtigen van pagina's bij het omslaan of blijvend aanbrengen van bladwijzers tussen stukken is niet toegestaan.
 • 3.12    De aangetroffen interne volgorde van de geraadpleegde stukken mag niet worden veranderd.
 • 3.13    Na raadpleging dienen de stukken weer te worden geretourneerd aan de aanwezige medewerker.

4. Reproducties

 • 4.1    Het is mogelijk om archiefstukken te laten reproduceren, tenzij de materiële staat zich ertegen verzet of er andere wettelijke beletselen zijn in de ogen van de aanwezige medewerker.
 • 4.2    Reproduceren kan op aanvraag gebeuren door een medewerker en mag niet door de bezoeker zelf worden gedaan. Van deze regel kan worden afgeweken, hetgeen wordt beoordeeld door de aanwezige medewerker.
 • 4.3    Het tijdstip van reproduceren is afhankelijk van de hoeveelheid en de beschikbaarheid van middelen. De aanwezige medewerker beoordeelt dit.
 • 4.4    De kosten van reproducties worden vooraf vastgesteld en zijn beschikbaar op een aanwezige tarievenlijst (zie Legesverordening).

5. Klachten en beroep

 • 5.1.   Tegen de bepalingen van dit reglement kan in beroep worden gegaan bij het gemeentebestuur.
 • 5.2    Voor klachten over de dienstverlening geldt de klachtenregeling van de gemeente Marum.
Top